Po­zbie­rala som pre teba 5 drob­ných zmien pre tvoj účes, ktoré uro­bia veľký do­jem. 🙂

Miesto níz­keho copu skús slučku

1458069332-1455218859-nexxus-harpersbazaar-loop

cos­mo­po­li­tan.in

Slučka je skve­lou zme­nou oproti kla­sic­kému copu. Nie je prí­liš for­málna a vy­zerá skvele najmä so ša­tami, ktoré majú ot­vo­rený chr­bát. Stačí ti ko­niec copu pre­vliecť gu­mič­kou ešte raz.

Pre­staň sa če­sať hre­be­ňom

1458069342-1455219415-nexxus-harpersbazaar-brushless

cos­mo­po­li­tan.in

Te­raz si asi mys­líš, že som sa zbláz­nila. Skús si ale vy­fé­no­vať vlasy a miesto hre­beňa si ich ako tak zrov­naj prs­tami. Tvoj vzhľad bude veľmi zau­jí­mavý a prí­ťaž­livý.

Miesto pl­ného copu skús za­ple­tený chvos­tík

1458069352-1455219696-nexxus-harpersbazaar-bun

cos­mo­po­li­tan.in

Ak ráno ne­stí­haš, je jed­no­du­ché vy­rie­šiť veci oby­čaj­ným co­pom. No ten za­ple­tený je oveľa zau­jí­ma­vejší a rov­nako jed­no­du­chý. Pri­prav si vy­soký cop, za­pleť vlasy okolo gu­mičky a za­bez­peč spon­kou.

Pri­daj k svo­jim vln­kám če­lenku

1458069361-1455219915-nexxus-harpersbazaar-barrette

cos­mo­po­li­tan.in

Če­lenky sa nie­lenže vra­cajú do módy, osvie­žia tvoj jarný look a vy­ze­rajú skvele, no ešte ti ich ap­li­ká­cia za­be­rie me­nej ako 10 se­kúnd.

Miesto oby­čaj­nej gu­mičky po­uži čiernu stuhu

1458069373-1455220075-nexxus-harpersbazaar-elastic

cos­mo­po­li­tan.in

Jed­no­du­chá čierna stuha po­zi­tívne ozvláštni tvoj vzhľad, ne­stojí skoro nič a zvlád­neš ju za pár se­kúnd.

zdroj: cos­mo­po­li­tan.in

Komentáre