Slo­ven­sko je krás­nou kra­ji­nou a slo­ven­čina zas ľu­bo­zvuč­ným ja­zy­kom. O čom sved­čia aj názvy slo­ven­ských miest a obcí. Popri tých kla­sic­kých a trošku nud­ných máme na Slo­ven­sku však aj via­cero ta­kých náz­vov obcí, ktoré vás za­ru­čene po­ba­via a vy­ča­ria úsmev na tvári.

Roz­koš

Zau­jí­ma­vos­ťou obce Dub­ník, ktorá sa na­chá­dza pri No­vých Zám­koch, je jedna z jej z častí. Tá sa to­tiž na­zýva Roz­koš. Tak čo, tam sa asi vý­let oplatí uro­biť, hm?

Na­háč

Už ste vi­deli Ná­hača pri Tr­nave? S názvu by sa možno dalo ča­kať, že v tejto obci je via­cero nu­dis­tic­kých miest, no nie je tomu tak. Tento ná­zov je od­vo­dený od kvetu je­sienka oby­čajná, ktorá je pre­zý­vaná aj na­háč a je veľmi roz­ší­rená práve v tejto obci.

Ne­sluša

Vtip­ným náz­vom sa môže po­chvá­liť aj táto obec pri Ky­suc­kom No­vom Meste. Ne­zna­mená to však, že by v nej žili ne­slušní ľu­dia. Po­me­no­va­nie tejto obce bolo od­vo­dené od miest­nej rieky Ne­slu­šanka.

Ha­vaj

Ve­deli ste, že na vý­chod­nom Slo­ven­sku máme vlastný Ha­vaj? Len ten náš nemá pie­sok a palmy, ale to už pri vý­lete do tejto obce ni­komu ho­vo­riť ne­mu­síte…

Ple­ši­vec 

Táto obec sa na­chá­dza v ok­rese Rož­ňava. A ne­treba sa báť, že tam stret­nete len ľudí bez vla­sov… 🙂

Besné

Obec Dolná Ma­ri­ková sa skladá z troch častí a jed­nou z nich je aj časť Besné. Len ve­rím, že nič besné tam člo­vek ne­stretne.

Ka­nada

Už ste boli v Ka­nade? Ešte nie? Tak si urobte vý­let do mes­tečka Svit pri Pop­rade. Práve vo Svite sa ná­cha­dza aj štvrť zvaná Ka­nada.

Smilno

Obec Smilno leží v ok­rese Bar­de­jov. Ako tak zis­ťu­jem, tí, čo vy­mýš­ľali názvy obcí na Slo­ven­sku boli cel­kom ná­ru­živí 🙂

Kr­vavé Šenky

Dosť ču­desný ná­zov pre časť obce Le­hota. Ne­viem si pred­sta­viť ako re­a­gujú ľu­dia, keď im nie­kto po­vie, že po­chá­dza práve z Kr­va­vých Šen­kov.

De­dina Mlá­deže

Ná­zov tak rý­dzo ko­mu­nis­tic­kého cha­rak­teru. Kto­vie, čo ro­bia s mlá­de­žou v obci, keď pu­ber­ťáci vy­rastú…

Ne­bojsa

V ok­rese Ga­lanta sa na­chá­dza aj táto obec. Ak by ste mali ná­ho­dou prob­lémy s od­va­hou, treba si uro­biť vý­let práve tu. Vraj tam od­vaha ne­chýba žiad­nemu oby­va­te­ľovi…

Zub­ro­hlava

Obec sa na­chá­dza v ok­rese Ná­mes­tovo a aj vám znie ná­zov ako po­me­no­va­nie pre ne­jaké veľké ču­desné stra­šidlo? 🙂

Po­znáte ešte ne­jaký vtipný ná­zov obce či mesta na Slo­ven­sku? Tak mô­žete pí­sať do ko­men­tá­rov.


Ak sa ti pá­čil au­to­rov člá­nok, nav­štív aj jeho blog o Slo­ven­sku Nie je túra bez Štúra na www.hop­peyr.com

foto: au­tor článku

Komentáre