Zvoľ si ma na každý deň alebo ma ne­chaj od­ísť navždy. Ne­zos­tá­vaj v mo­jom ži­vote len preto, lebo si osa­melý. Láska sa volí na každý deň, nie len na „ob­čas“ alebo na „pár chvíľ“. Teda, as­poň tá, ktorá je mys­lená sku­točne a bez­pod­mie­nečne.

Mys­lím, že ča­sto­krát si vy­be­ráme lásku len vtedy, keď ju po­tre­bu­jeme alebo keď sme osa­melí. Ako­náhle na­stanú prob­lémy, chceme od­ísť a všetko ne­chať tak. Av­šak láska nie je len o „za­ne­chaní“ alebo „od­ho­dení“. Je to dl­ho­dobý pro­ces, na kto­rom sa musí ne­us­tále pra­co­vať. Nie je to len tak.

Ako vy­zerá láska? 
Ako všetko, čo som kedy stra­til a vrá­tilo sa späť. (Odin)

Buďme s tým, kto si nás zvolí na každý deň. Ne­mys­lím tým ne­us­tálu kon­trolu. Mys­lím tým to, že sa každý deň bu­deme sna­žiť pra­co­vať spo­ločne na na­šom vzťahu. Na láske, ktorú máme. Ak si ťa nie­kto „ne­zvo­lil“ na každý deň, chce len niečo prí­le­ži­tostné, nie je ťa hodný. Ne­chaj ho od­ísť.

flickr.com

Možno je to klišé, no dnešná doba ne­praje láske. Láska je iba s ur­či­tým ča­so­vým ob­me­dze­ním, po­tom vy­pr­chá pre „ne­pre­ko­na­teľné roz­diely“ alebo jed­no­du­cho vtedy, keď sa je­den vo vzťahu stane bo­hat­ším, úspeš­nej­ším alebo si jed­no­du­cho plní svoje sny. Vtedy pre­stane po­tre­bo­vať toho dru­hého. Bola to láska? Ne­mys­lím si.

Na to, aby si si nie­koho zvo­lila na každý deň, mu­síš pra­co­vať. Mu­síš pra­co­vať na sebe a na tvo­jom vzťahu. No ni­kdy si, pro­sím, ne­zvoľ muža, ktorý si ťa volí len do pek­ných mo­men­tov, do jed­no­du­chých dní, ktoré by ho ne­stále žiadnu ná­mahu.

Buď s nie­kým, kto si ťa zvolí na každý deň alebo ho ne­chaj od­ísť navždy.

Vy­ber si nie­koho, koho si zvo­líš na každý deň alebo odíď navždy.

„Ne­vezmi si člo­veka, o kto­rom si mys­líš, že s ním mô­žeš žiť. Vezmi si toho, o kto­rom si mys­líš, že ne­mô­žeš žiť bez neho.“

Dr. Ja­mes C. Dob­son

Komentáre