V New Jer­sey si ma­ji­teľ po­sil­ňovne vši­mol, že ľu­dia na­miesto cvi­če­nia ob­di­vujú svoje telo a ne­ve­nujú sa plne cvi­če­niu. Preto  za­vie­dol „Pon­delky bez zrka­diel“. Zrkadlá sa za­kryjú a na ich mieste sú nad­pisy ako „rob to pre dobrú ná­ladu, nie pre fotku“,  a tak sa ľu­dia na­miesto ob­di­vo­va­nia svo­jich bi­cep­sov môžu plne ve­no­vať cvi­če­niu. Podľa neho sa treba za­me­rať na os­tatné be­ne­fity cvi­če­nia, ako na­prí­klad zlep­še­nie zdra­via či ná­lady a to sa dá do­siah­nuť najmä ak sa ľu­dia ce­lým te­lom a mys­ľou sú­stre­dia na cvi­če­nie.

fitness-1037134_1920

pi­xa­bay.com

Tak­tiež je toho ná­zoru, že viac ako po­hľad na svoje telo ľudí mo­ti­vuje MOTTO vy­ve­sené na mieste zrkadla. Nie­koho môže to­tiž  frus­tro­vať po­hľad na seba až tak, že s cvi­če­ním skon­cuje a už ni­kdy do po­sil­ňovne ne­vk­ročí.

Av­šak Blink nie je ani z ďa­leka je­di­nou po­sil­ňov­ňou, ktorá pri­chá­dza s rôz­nymi no­vin­kami a zau­jí­ma­vými ak­ci­ami. Kon­ku­ru­júca po­sil­ňovňa za­viedla alarm, ktorý sa ro­zo­zvučí, pri tresk­nutí ťaž­kej činky o zem. To všetko najmä preto, aby vy­tvo­rili pria­teľ­ské pro­stre­die pre všet­kých ľudí s rôz­nymi fit­ness úrov­ňami.

pexels-photo

pe­xels.com

Sa­moz­rejme nie každý sa sto­tož­ňuje s týmto ná­pa­dom. Ok­rem svo­jich priaz­niv­cov má aj tých, ktorí ho po­kla­dajú za hlú­posť. Veľa ľudí sa sťa­žuje, že ne­môžu bez zrka­diel vi­dieť, či všetky svaly pra­cujú po­čas cviku správne a tak­tiež ne­môžu vi­dieť po­krok.

Môj ná­zor? Ur­čite nie je nič zlé na tom, ob­di­vo­vať svoje telo v zrkadle. Pre­tože práve pri cvi­čení je telo na­pum­po­vané a vy­zerá na­ozaj skvelo. Nie je to iba ob­di­vo­va­nie, je to aj akási mo­ti­vá­cia, ktorá ti ukáže, že to čo ro­bíš, má zmy­sel.

Ak je to, čo ťa mo­ti­vuje každý deň ísť do po­sil­ňovne, fotka, ktorú na­hráš na FB alebo ins­ta­gram, tak to rob! Je jedno, čo ro­bíš v po­sil­ňovni, koľko fo­tiek ho­díš na ins­ta­gram alebo ako často sa po­ze­ráš na seba v zrkadle. Ak ti to po­máha a udr­žuje ťa to mo­ti­vo­vanú, ni­kto nemá právo to od­su­dzo­vať alebo za­ka­zo­vať.

co­ver photo: pe­xels.com

Komentáre