Zo­staň sin­gle, po­kiaľ ne­zis­tíš, čo vlastne chceš. Ak ne­máš svoje sny ani plány, môže sa stať, že len blú­diš a ab­so­lútne ne­vieš, čo ro­biť. Po­tom sa ti môže stať, že si ner­vózna a ak sa aj dáš do vzťahu, ne­skôr za­čneš po­ci­ťo­vať ne­spo­koj­nosť a po­tom po­cho­píš, že vlastne ani ne­vieš čo chceš a máš po­cit, že po­tre­bu­ješ spoz­ná­vať samu seba.

Zo­staň sin­gle, po­kým sa ne­sta­neš se­ba­ve­do­mým člo­ve­kom, ktorý si váži sa­mého seba. Po­chop, že po­kiaľ ne­bu­deš mi­lo­vať samu seba, ako mô­žeš mi­lo­vať nie­koho iného?

Zo­staň sin­gle, po­kiaľ si stále mys­líš, že je­diný zmy­sel ži­vota a šťas­tie mô­žeš nájsť v par­tne­rovi. Je to hlú­posť. Si sa­mos­tatná by­tosť, ktorá v pr­vom rade je sama so se­bou stále. Je po­trebné, aby si bu­do­vala vlastne zá­ujmy a ne­sta­vala všetko len na jed­nej osobe, pre­tože ak by ste sa v bu­dúc­nosti roz­išli, môže sa stať, že by si ne­ve­dela, kto si, pre­tože si všetko dala tomu dru­hému.

Zo­staň sin­gle, po­kým si ne­uve­do­míš, že šťas­tie ide v pr­vom rade od teba. Ak sa ty ne­pos­na­žíš, ni­kto ti ho nedá. Zo­staň sin­gle, po­kým si ne­uve­do­míš, že ak sa po­zrieš do zrkadla, zba­dáš osobu, ktorá je zod­po­vedná za tvoje šťas­tie. 

Zo­staň sin­gle, po­kým ne­po­cho­píš, že je nutné sa ne­us­tále zdo­ko­na­ľo­vať a bu­do­vať v sebe lep­šiu osobu, než si dnes. Zo­staň sin­gle, po­kým si ešte stále ne­dô­ve­ru­ješ a ho­vo­ríš, že nie si krásna ani dobrá. Zo­staň sin­gle, po­kým si mys­líš, že pre ni­koho nie si do­sta­točne dobrá a ni­koho ne­zau­jí­maš.

Zo­staň sin­gle, po­kým seba ne­dá­vaš na prvé miesto a ne­us­tále sa pod­ce­ňu­ješ.

Zo­staň sin­gle, po­kým sa ne­sta­neš ta­kýmto člo­ve­kom. Vzťahy sú fajn, no po­kiaľ si ne­bu­deš vá­žiť samu seba, ni­kto si ťa ne­bude vá­žiť. Zo­staň sin­gle, po­kiaľ ne­po­cho­píš, že zmy­sel ži­vota nie je len v láske a v tom dru­hom člo­veku. Zo­staň sin­gle, po­kiaľ sama cí­tiš, že ešte nie si pri­pra­vená na vzťah.

Komentáre