Páči sa ti. Je skvelý, má vý­borný vkus, má zmy­sel pre hu­mor, je dob­ro­sr­dečný a jed­no­du­cho si s ním vieš pred­sta­viť bu­dúc­nosť. Je krásne s ním byť. Cí­tiš sa šťastná a pri­tom ne­zá­vislá. Podľa čoho vieš, že je sku­točne ten, čo si ťa váži a je ten pravý? Podľa toho, ako sa správa:

Ak ťa pred­staví ro­di­čom s tým, že je pyšný, aké dievča si na­šiel. Ako veľmi si ťa váži a na­ozaj to ho­vorí pred nimi vážne, zá­ro­veň ho­vorí tvoje ta­lenty a dobré stránky, váž si ho tiež!

Po­va­žuje ťa za veľmi in­te­li­gentnú a rád sa od teba čo-to priučí. Nemá tak­tiež prob­lém sa ťa spý­tať otázky či rady z rôz­nych ob­lastí ži­vota.

Po­su­nie tvoje am­bí­cie a ciele na novú úro­veň. Pod­po­ruje ťa a už sama pri­chá­dzaš na to, že ne­smieš byť taká le­nivá a na­ozaj niečo do­ká­zať.

Sex s ním nie je iba sex. Je to na­ozaj­stné mi­lo­va­nie a sply­nu­tie.

Je trošku žiar­livý, keď sa roz­prá­vaš s mužmi, kto­rých on ne­pozná. Ako­náhle opäť prí­deš za ním, dá ti pusu, ob­jíme ťa a po­vie ako ťa mi­luje.

Roz­dáva ti kom­pli­menty. Nemá prob­lém ti po­ve­dať, ako skvele dnes vy­ze­ráš, že tie nové šaty sú krásne, že sa o seba sta­ráš a že si sku­točne nád­herná žena.large-4photo: we­he­ar­tit.com

Do­ka­zuje ti lásku ky­ti­cou kve­tov, ob­ja­tiami, boz­kami, ma­lič­kos­ťami a ho­vorí ti, ako veľa preňho zna­me­náš.

Pýta sa na tvoje ná­zory, na tvoje vní­ma­nia, chce ve­dieť čo si mys­líš o ve­ciach, o jeho kro­koch, o jeho roz­hod­nu­tiach. Ne­chá si po­ra­diť veľmi rád, pre­tože ti dô­ve­ruje.

Ne­vie sa s te­bou há­dať a vždy ti rad­šej po­vie, že to nemá rád, keď sa há­date. Veci rieši po­kojne, ne­snaží sa kri­čať a vy­hrať za každú cenu.

Nemá prob­lém s te­bou ísť ho­cikde, kam po­vieš. Chcela si ísť vždy do Pa­ríža? Nemá s tým prob­lém. Už po­zerá le­tenky či do­konca by rád išiel au­tom či sto­pom.

Svoju cho­robu na šesť me­nom SOP­LÍK be­rie vážne, ale tú tvoju nád­chu ešte viac. Je sta­rost­livý, robí ti čaje a ne­us­tále kon­tro­luje tvoju tep­lotu.

Je mu jedno, či tvo­jim vy­sne­ným po­vo­la­ním je pre­da­vačka, po­li­tička či uči­teľka. Re­špek­tuje to a pod­po­ruje ťa v tom.

Ne­snaží sa zme­niť to, že pri­veľa čí­taš, pri­veľa cvi­číš, pri­veľa faj­číš, pri­veľa spíš či sa učíš. Re­špek­tuje ťa vo všet­kom.

Áno, vieš byť od­porná a ne­prí­jemná, ale on to s te­bou aj tak stále zvláda. Hodí ti čo­ko­ládu a na­chystá krásnu ve­čeru, len aby si bola mil­šia a aby to s te­bou vy­dr­žal.

Vie ťa ne­sku­točne ro­zo­smiať. Úp­rimne.

Ne­káže ti schud­núť či pri­brať. Tvoje telo mi­luje.

Tak ako je zá­ro­veň i tvo­jim fra­je­rom, je i tvo­jim skve­lým pria­te­ľom a mi­len­com.large-5

photo: we­he­ar­tit.com

co­verp­hoto: fre­e­i­ma­ges.com

 

Komentáre