Zlých chlap­cov už väč­šina z nás stihla spoz­nať. V pod­state ide čas­tej­šie o mu­žov než chlap­cov, no toto slovné spo­je­nie sa stalo poj­mom.  Skôr či ne­skôr zis­ťu­jeme akí sú, na­priek tomu im stále pod­lie­hame. Veľmi dobre ve­dia, čo na nás za­berá. Za­hrá­vajú sa s nami, ovlá­dajú nás, vy­vo­lá­vajú v nás túžbu. Nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že toto sa dobre ne­skončí. Sme po­bláz­nené a ig­no­ru­jeme skla­ma­nie, ktoré ne­skôr pri­chá­dza.

Pod­ve­dome sa nie­kedy ob­vi­ňu­jeme  a že­láme si, aby sa nám pá­čili tí dobrí chlapci, veď to by boli naše ži­voty oveľa jed­no­duch­šie. V sku­toč­nosti to platí presne na­opak, ne­vieme si po­môcť. Milí, po­slušní, ne­smelí…nie, to nie sú vlast­nosti, ktoré nás pri­ťa­hujú. Znie to síce kruto, ale je to tak. Muži, ktorí by nám dali všetko, zniesli by nám aj modré z neba, takí, na­ne­šťas­tie, ne­bý­vajú pre nás zau­jí­maví.

Ne­fun­guje to tak iba preto, lebo drsní chlapci sú proste sexi, ale aj preto, lebo pô­so­bia sil­nej­šie.  Zmes ne­bez­pe­čen­stva, dob­ro­druž­stva a vzá­jom­ného na­pä­tia, odo­lať jej je tak­mer ne­možné.

Pri nich sa cí­time ako sku­točné ženy. Mô­žeme si do­vo­liť byť krehké a zra­ni­teľné, sú schopní ochrá­niť nás.  Ne­le­žia pri na­šich no­hách ako také verné psíky, sta­bi­lita im veľa ne­ho­vorí. Mu­síme sa usi­lo­vať o ich po­zor­nosť, udr­žať si ich. Keď sa nám niečo také as­poň na chvíľu po­darí, naše se­ba­ve­do­mie ras­tie.  Ko­niec kon­cov, práve tá ne­do­sia­hnu­teľ­nosť je to, čo nás láka.

Ak ťa ešte tieto dô­vody ne­pre­sved­čili a stále si vy­čí­taš, že si sa ne­ub­rá­nila jed­nému z nich, mám pre teba ďalší dô­vod. Môže za to prí­roda. Jasné, že aj pred­chá­dza­júce dô­vody majú ur­čite niečo spo­ločné s prí­ro­dou, ale te­raz mám na mysli niečo kon­krét­nej­šie. Prí­či­nou sú hor­móny. Kaž­do­pádne, as­poň máme su­per vý­ho­vorku, však?

Vedci zis­tili, že ženy a diev­čatá na­jin­ten­zív­nej­šie ink­li­nujú k zlým chlap­com hlavne v ob­dobí ovu­lá­cie. V tomto ob­dobí vraj do­ká­žeme pre­sved­čiť samé seba, že práve títo muži budú pre nás ide­ál­nymi par­tnermi a v bu­dúc­nosti skve­lými ot­cami.

Vý­skumy, ktoré sa za­obe­rali sprá­va­ním ovu­lu­jú­cich žien, zis­ťo­vali koho si tieto ženy vy­berú za po­ten­ciál­neho ich detí. Buď mužný, prí­ťaž­livý alfa sa­mec, alebo oči­vidne usad­lejší, zod­po­vedný chlap.  Me­dzi od­po­ve­ďami su­ve­rénne pre­va­žo­vala prvá mož­nosť. Prek­va­pivé? Nuž, hor­móny s nami ve­dia na­ro­biť po­riadne divy.

Viem, že prí­roda má svoju silu,  je ná­ročné ovplyv­niť naše in­štinkty, ale nie­kedy je po­trebné ur­čiť si pri­ority. Mám po­cit, že táto si­tu­ácia je jedna z nich. Zlí chlapci sú tí, s kto­rými mô­žeme pre­ží­vať váš­nivé ro­má­niky, bláz­nivé dob­ro­druž­stva, skrátka uží­vať si. V prí­pade, že hľa­dáme sta­bil­ného par­tnera a rady by sme sa vy­hli skla­ma­niu, po­ob­ze­rajme sa rad­šej po tých stá­lych je­din­coch.  Čo by si chcela ty?

foto: Vic­tor Tor­res

Komentáre