Ži­vot ženy je plný vecí, ktoré do­ká­žeme po­cho­piť len my samé. Všetky naše sta­rosti aj ra­dosti bý­vajú in­špi­rá­ciou mno­hých umel­cov, a jed­ným z nich je aj ta­len­to­vaná ilus­trá­torka, ktorú na Ins­ta­grame náj­deš pod pre­zýv­kou lol­li­be­e­pop.

Bee má na tejto sieti už viac ako 234-ti­síc sle­do­va­te­ľov, kto­rých si zís­kala krát­kymi ilus­tro­va­nými prí­behmi. Tie trefne re­a­gujú na rôzne hu­morné si­tu­ácie, ktoré už ur­čite za­žila každá z nás. Pre­zri si jej prácu a za­smej sa spolu s nami! 

Pre celé prí­behy swipe-ni vpravo!

A aké sú tvoje sny?

View this post on Ins­ta­gram

Ho­pes and Dre­ams

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

Ach, tie nechty…

View this post on Ins­ta­gram

I'm No Good at Pain­ting Na­ils

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

Každá žena chce mať vlasy tej dru­hej

Ako do­padnú plány na ví­kend

View this post on Ins­ta­gram

The Ul­ti­mate Plan Ru­iner

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

Zrkadlo doma vs. zrkadlo v ob­chode

View this post on Ins­ta­gram

It's All About The Ligh­ting

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

Sama doma

View this post on Ins­ta­gram

Alone Time

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

Moja izba, to naj­lep­šie miesto na zemi

View this post on Ins­ta­gram

Fa­vo­rite Place on Earth

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

Jedlo, Ne­tf­lix a emó­cie

View this post on Ins­ta­gram

Ne­tf­lix and Fe­els

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

Čo si mys­líš o mo­jom out­fite?

View this post on Ins­ta­gram

In Style or Nah?

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

Hlavne sa toho ne­dot­kni!

View this post on Ins­ta­gram

Ble­mish Me­nace

A post sha­red by Bee (@lol­li­be­e­pop) on

 

Komentáre