Ži­vot so že­nou má svoje úska­lia, s kto­rými mu­sia chlapi sem tam za­bo­jo­vať. Yehuda Adi De­vir, gra­fický di­zaj­nér a ilus­trá­tor, sa s tým po­pa­so­val po svo­jom. Na nie­koľ­kých ob­ráz­koch za­chy­til mo­menty so svo­jou že­nou, ktoré sú kaž­dému mu­žovi dô­verne známe. 

#1 Ni­kto nie je do­ko­nalý.

#2 Vlasy. Všade sú jej vlasy. 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#3 Ach, zase za­čala chud­núť. 

#4 Za­staví sa vždy pri všet­kom, kde môže vi­dieť svoj od­raz. 

#5 No, kto je tu pá­nom?! 

#6 Toto je tá naj­lep­šia chvíľa z ce­lého dňa. 

#7 A takto to do­padne vždy, keď ide von s ka­moš­kami. 

#8 Nie­kedy je z nej riadna otrava! 

#9 Kaž­dému vo­nia niečo iné…

#10 Chvíľu po boji… 

 

 

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre