Ľu­dia. Sú­časť tvojho ži­vota. Je jedno, či si in­tro­vert a máš iba pár pria­te­ľov, alebo mu­síš byť ne­us­tále v ob­klo­pení ľudí. Oni sú sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov. Tvo­ria naše spo­mienky. Sú čas­tým dô­vo­dom na­šich sĺz, ale aj dob­rej ná­lady či úsmevu. Sú v na­šom ži­vote dô­le­žití. Av­šak, ľu­dia sa me­nia, je­diný, kto zo­stáva v tvo­jom ži­vote, si ty.

Čo by to bol ži­vot bez dob­ro­druž­stiev, spon­tán­nych vý­le­tov a bez sĺz? Ver, že veľmi nudný! Áno, často naň na­dá­vaš, av­šak ke­dˇsa po­zrieš späť, ver, že iný ži­vot by si nech­cela. Je len a len tvoj! Je je­di­nečný, ne­oká­zalý a krásny. Nie je do­ko­nalý, no je vý­ni­močný. Tak ako aj ty a ľu­dia v ňom. Každý, koho si stretla, bol tres­tom, tes­tom alebo da­rom. Kaž­dého jed­ného si mu­sela stret­núť, aby si sa niečo nové na­učila alebo aby si nie­koho iného niečo nové na­učila.

„Ni­kto ťa ne­do­káže pri­pra­viť na lásku a na strach, pre­tože každý de­tail ži­vota si mu­síš vy­chut­nať. My všetci spolu ces­tu­jeme ča­som spo­ločne na­šimi ži­votmi. Je­diné, čo môžme spra­viť, je užiť si túto ne­za­bud­nu­teľnú jazdu.“

Možno si nie­koho stra­tila.

Možno si nie­koho zís­kala.

Možno ťa nie­kto skla­mal.

Av­šak to je ži­vot. 

Ži­vot je nád­herný, nech sa deje čo­koľ­vek! 

Pred pár dňami som čí­tala je­den trefný vý­rok:„Naše ži­voty ne­pat­ria len nám. Od zro­de­nia až po hrob sme pre­via­zaní s os­tat­nými, pred­kami i sú­čas­níkmi. Kaž­dým zlo­či­nom a kaž­dou lás­ka­vos­ťou utvá­rame našu bu­dúc­nosť.“ Takže ak si po­vieš, že tohto člo­veka si ne­mala stret­núť, toto sa ti ne­malo stať, pre­staň s tými re­čami! Všetko je po­trebné. Aj utr­pe­nie, aj nád­herné chvíľe. Aj láska, aj skla­ma­nie. Aj úsmev, aj ne­pekné slová. Všetko toto ťa for­muje. Všetky činy a ľu­dia, kto­rých si spoz­nala. Všetko, čo sa ti v ži­vote stalo a koho si stretla, bolo preto, aby si bola tým člo­ve­kom, akým si dnes.

„A jed­ného dňa si uve­do­míte, že všetko, čo je dô­le­žité, je Vaša nák­lon­nosť ku ľu­ďom, kto­rým na Vás zá­leží, ktorí sú Vám blíz­ski, ktorí Vás mi­lujú. Tí, ktorí za­stá­vajú pevné miesto vo Va­šom srdci. Všetko os­tatné je ved­ľaj­šie.“

Komentáre