Chceli by ste roz­be­hnúť svoj biz­nis a ne­viete ako za­čať? VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy má opäť pri­pra­vený prog­ram práve pre ženy, ktoré sú v za­čiat­koch svojho pod­ni­ka­nia. Po­šlite pri­hlášku do 28.10. a zís­kajte cenné rady od skú­se­ných od­bor­ní­kov.

VÚB banka or­ga­ni­zuje Biz­nis aka­dé­miu pre pod­ni­kavé ženy už ôsmy raz a má za se­bou množ­stvo úspeš­ných prí­be­hov ab­sol­ven­tiek. „Do Bu­si­ness aka­dé­mie som sa pri­hlá­sila najmä zo zve­da­vosti, na­koľko sa už tretí rok vlast­nému pod­ni­ka­niu ve­nu­jem, pre­tože mož­nosť zís­kať nové in­for­má­cie, spoz­nať zau­jí­ma­vých lek­to­rov a od­bor­ní­kov, či in­špi­ro­vať sa od ďal­ších pod­ni­ka­vých žien je skve­lým mo­ti­vá­to­rom pre rast alebo štart vášho bu­si­ness plánu. Bol to krásny a in­špi­ru­júci ví­kend, na ktorý veľmi rada spo­mí­nam. Žien by malo v pod­ni­kaní pri­bú­dať, tak sa ne­bojte a skúste to. Ide to a ak máte strach, tu vám ur­čite po­môžu ho pre­ko­nať,“ ho­vorí úspešná ab­sol­ventka aka­dé­mie Anetta Va­cu­lí­ková – Orosi, am­ba­sá­dorka Ja­mieho Oli­vera a zdra­vého stra­vo­va­nia na Slo­ven­sku pod znač­kou Jem Iné. 

anetta

„Úspešná ab­sol­ventka VÚB Biz­nis aka­dé­mie Anetta Va­cu­lí­ková – Orosi, am­ba­sá­dorka Ja­mieho Oli­vera a zdra­vého stra­vo­va­nia na Slo­ven­sku pod znač­kou Jem Iné.“

Re­gis­trá­cia je už spus­tená!

Všetky dámy s pod­ni­ka­teľ­skými am­bí­ciami sa môžu pri­hlá­siť na www.pod­ni­ka­ve­zeny.sk. Pri­hlášky je možné za­sie­lať elek­tro­nicky do 28.10.2016.  Šancu ab­sol­vo­vať troj­dňový works­hop, ktorý sa bude ko­nať 10. – 12. no­vem­bra 2016 v Bra­ti­slave, získa 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Tie spo­me­dzi všet­kých pri­hlá­šok vy­be­rie od­borná po­rota.

ek

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy je ur­čená za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým po­máha roz­ví­jať ich biz­nis. Jej ôsmy roč­ník te­raz pri­chá­dza s vy­lep­še­ným kon­cep­tom. Prog­ram po­núkne ešte väčší pries­tor na dis­ku­siu, osobné kon­zul­tá­cie a najmä im­ple­men­tá­ciu zís­ka­ných po­znat­kov. No­vin­kou bude sprí­stup­ne­nie pred­ná­šok on­line.

V po­rote toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy za­sadne známa ban­kárka Elena Ko­hú­ti­ková, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Ja­nica La­cová z Jem Iné. Čestný hos­ťom bude Ni­cole Si­net, za­kla­da­teľka fran­cúz­skej koz­me­tiky Alt­he­ag­rey. Svo­jimi zau­jí­ma­vými pod­ni­ka­teľ­skými prí­behmi a skú­se­nos­ťami ur­čite in­špi­rujú všetky ši­kovné ženy.

Viac in­for­má­cii na: www.pod­ni­ka­ve­zeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_bannerlogo_1

zdroj fo­to­gra­fií: vub.sk

Komentáre