Je smiešne ako si my ľu­dia plá­nu­jeme svoj ži­vot v pred­stihu. Sna­žíme sa uro­biť všetko podľa plánu, ako by sme presne ve­deli, že naše ži­voty budú mať vtedy úspech, ak bude všetko podľa nich. Ča­káme na ur­čitý vek, aby sme mohli mať svadbu, deti, aby sme si kú­pili dom, či byt, auto, boli tým, čím chceme byť, mať za­mest­na­nie, aké sme si vy­sní­vali. A keď príde ten vek, v kto­rom sme to všetko chceli mať, do­siah­nuť a náš plán ne­vyjde, bý­vame skla­maní, že sme zly­hali.

Pri­znám sa, aj ja si na za­čiatku me­siaca na­pí­šem, čo chcem v daný me­siac sti­hnúť, na čo si mám od­lo­žiť pe­niaze…mys­líš, že to do­dr­žia­vam? No, dajme tomu na 50%, zvy­šok sú ne­plá­no­vané ak­cie, alebo vý­davky. A vieš čo? Z nich sa te­ším naj­viac, hlavne z tých ak­cií, me­nej z ne­ča­ka­ných vý­dav­kov, napr. keď sa mi niečo po­kazí s čím som ne­rá­tala. Veľmi ma po­teší ne­plá­no­vaný vý­let, náv­števa ka­ma­rá­tov, kon­certu, alebo „ne­plá­no­vaná“ za­chádzka do ob­chodu, v kto­rom si niečo pekné kú­pim.

Ne­tvr­dím, že člo­vek nemá mať ciele do bu­dúcna, práve na­opak, člo­vek by mal mať sny a plány, aby ve­del, kam sa má ube­rať, kto­rým sme­rom ísť, len ne­za­bú­daj žiť dnes, v prí­tom­nosti. Dnes sa usmie­vaj na svet, nav­štív ro­dinu, ka­ma­rá­tov, choď na vý­let, ne­od­kla­daj veci na zaj­tra, zaj­tra už možno ne­bude.

Mi­nule sa ma je­den ka­ma­rát pý­tal, či mám ne­jaké plány, čo by som chcela ro­biť v bu­dúc­nosti. Tak som nad tým pre­mýš­ľala. Veľa vecí som chcela v mi­nu­losti do­ká­zať, mala som zo­znam, čo chcem uro­biť, kam chcem ísť, čo si kú­piť, ale ne­jak mi to všetko ne­vyšlo, tak ako som chcela, alebo ma to pre­šlo, ale zas na dru­hej strane som za­žila mnoho iných vecí, ktoré som ne­plá­no­vala, spoz­nala no­vých ľudí, ktorí ne­boli na mo­jom zo­zname. Ne­plá­no­vané veci, vý­lety, stret­nu­tia, ak­cie sú naj­lep­šie, pre­tože tie väč­ši­nou pre­trvajú v pa­mäti naj­dl­h­šie. Ľudí, kto­rých som stretla „ná­hodne“ ma po­znajú lep­šie, ako tí kto­rých po­znám od ma­lička. Ta­kéto stret­nu­tia sú väč­ši­nou na celý ži­vot.

Áno, mám tajné sny a ciele, čo by som chcela, ale ak mi ne­vyjdú, tak viem, že to tak malo byť, že ešte ne­pri­šiel ten správny čas, aby sa zo mňa stala tá osoba, kto­rou chcem byť. Ne­bu­dem smutná, pre­tože všetko sa kvôli nie­čomu deje, každá skú­se­nosť ma má nie­kam po­su­núť, spra­viť zo mňa lep­šieho člo­veka. Ne­rada o plá­noch roz­prá­vam, rad­šej ich usku­toč­ňu­jem. Chcem žiť ži­vot v prí­tom­nosti tu a te­raz, nie v bu­dúc­nosti.

Preto sa ne­vzdá­vaj plá­nov, choď si za nimi, ale neži len pre bu­dúc­nosť, ži pre dne­šok. Ži tu a te­raz, pre­tože dnes je tvoja vče­raj­šia bu­dúc­nosť a zaj­traj­šia mi­nu­losť.

foto: eli­te­daily

Komentáre