Len je­den ro­dič na vý­chovu die­ťaťa si za­slúži oveľa viac re­špektu a úcty, ako sa mu do­stáva. Vy­ža­duje to to­tiž viac sily, viac lásky, viac po­zor­nosti a času. Ľu­dia, kto­rých vy­cho­val iba je­den ro­dič sú iní, mi­lujú inak, sprá­vajú sa inak.

Niž­šie uve­dené veci sa spá­jajú s tým, ako mi­lujú ženy, ktoré boli vy­cho­vané len jed­ným ro­di­čom. 

Ob­čas ne­dô­ve­rujú láske (a ani ľu­ďom)

V ich pod­ve­domí exis­tuje hl­boká ne­dô­vera voči všet­kým. Mys­lia si, že každá osoba, ktorá vstúpi do ich ži­vota môže ľahko od­ísť, presne tak, ako to uro­bil je­den z ro­di­čov.

Mi­lujú však ce­lým srd­com

Láska a do­sta­točná dô­vera sa u nich zís­kava po­maly a ťažko. No keď mi­lujú, mi­lujú ce­lým srd­com.

Sú veľmi lo­jálne

Skôr, ako ta­kúto ženu pus­tíš do svojho ži­vota, si mu­síš byť istá, či ju ne­zlo­míš alebo jej ne­ub­lí­žiš. Inak by ju to ro­zdr­vilo a už ni­kdy by váš vzťah ne­bol taký, ako pred­tým.

Ne­dá­vajú mu­žom ne­re­a­lis­tické sľuby

Dr­žia sa zeme a ve­dia, kde majú hra­nicu. Ve­dia, čo môžu a na dru­hej strane ve­dia, čo je už moc. Ne­dá­vajú ni­komu sľuby, ktoré by ne­mohli spl­niť.

Sú ne­zá­vislé voči všet­kým

Ne­majú moc na vý­ber. Ne­zá­vis­losť a zod­po­ved­nosť je niečo, v čom vy­ni­kajú. Je to niečo, čo ich ži­vot na­učil.

Ne­majú rady po­cit od­miet­nu­tia

Tieto ženy majú však trvalý po­cit od­miet­nu­tia a sú z toho veľmi zlo­mené. Ak ich od­miet­neš ešte aj ty, môžu sa od teba vzdia­liť a emo­ci­onálne sa uzav­rieť na dlhý čas.

Nechcú vy­cho­vá­vať svoje dieťa samy

Ony sami ne­mali kom­pletnú ro­dinu a sú roz­hod­nuté, že to svo­jim de­ťom ne­uro­bia. Chápu, aké je to ťažké a tak uro­bia všetko, čo je v ich si­lách, aby za­brá­nili tejto bo­lesti aj vlast­ným de­ťom.

Sú ob­čas skep­tické voči láske

Keď vi­dia, že ro­dič žil bez dru­hého par­tnera a lásky, po­tom je sa­moz­rejmé, že budú voči láske skep­tické.

Ve­ria v silu lásky

Láska je niečo, po čom tieto ženy tú­žia celý svoj ži­vot. Aj keď je to pre nich tro­chu ťažký pro­ces a veľmi po­maly ro­bia nové kroky, stále ve­ria v lásku.

 

Zdroj: sim­ple­ca­pa­city.com

Komentáre