Muži sa po­čas vzťahu stá­vajú aj na­šimi naj­lep­šími pria­teľmi. Na­priek tomu exis­tujú veci, ktoré pred nimi roz­hodne ne­spo­mí­name. Niečo si predsa treba ne­chať len pre seba a naj­lep­šiu ka­mošku. Čo pred tým svo­jím ta­jíš ty? 

Ex ne­bol v po­steli až tak zlý

Žiadna žena nechce ura­ziť par­tne­rove ego tým, že pri roz­ho­vore o bý­va­lom spo­me­nie, aký bol v po­steli dobrý. Ak sa te­rajší pýta, či je lepší ako ex, vždy od­po­vieme áno a toho bý­va­lého jemne zho­díme. Nech­ceme predsa, aby sa ten ak­tu­álny ura­zil a celý čas po­rov­ná­val. To­bôž nie, aby sa po kaž­dom sexe pý­tal na hod­no­te­nie.

Po­u­ží­vame krémy proti ce­lu­li­tíde

Aj keď chlapi tvr­dia, že si niečo ako ce­lu­li­tídu vô­bec ne­vší­majú, my ro­bíme všetko pre to, aby bola čo naj­me­nej vi­di­teľná. Ma­sáže, pí­lingy, krémy a ve­černé ri­tu­ály s cie­ľom zba­viť sa jej ostá­vajú na­šim kú­peľ­ňo­vým ta­jom­stvom. Pred mužmi sa po­tom tvá­rime, že takto pekné stehná máme predsa pri­ro­dzene.

Chceme, aby na nás chlap žiar­lil

Ak na nás par­tner zdravo žiarli, po­vzbu­dzuje to naše ego. Každá žena chce byť pre toho svojho vý­ni­močná a po­cí­tiť, že patrí iba jemu. Aj keď tvr­díme, že žiar­liť ne­musí, v kú­tiku duše sa te­šíme tomu, že sa o nás bojí.

Máme chlpy

S do­ko­nale hlad­kými no­hami sa žiaľ ne­bu­díme každé ráno. A áno, chĺpky nám rastú aj v pod­pa­zuší a tiež nad pe­rou! Ďal­šie ta­jom­stvo, ktoré mizne za dve­rami kú­peľne a mu­žom sa s ním nez­dô­ve­ru­jeme. To chce mať dl­ho­ročný vzťah.

Koľko sku­točne mí­ňame na koz­me­tiku a ob­le­če­nie

Chlapi jed­no­du­cho ne­chápu, ako do­ká­žeme mí­ňať toľko pe­ňazí na ob­le­če­nie. A už vô­bec nie na koz­me­tiku. A tak sa stáva, že čím sme vo vzťahu dl­h­šie, tým lep­šie za­ta­ju­jeme svoje ná­kupy, aby sme ne­mu­seli po­čú­vať vy­čí­tavé reči. My si spra­víme ra­dosť a oni to kon­tro­lo­vať ne­mu­sia, však?

Komentáre