A že či. Krivky sú na­ozaj veľ­kou zbra­ňou žen­ského po­ko­le­nia, ak sa za ne žena ne­hanbí a vie ako na nich. V tomto článku by som sa chcela ve­no­vať plus size žen­ským kriv­kám, ta­kejto móde vše­obecne a jej no­se­niu na rôzne prí­le­ži­tosti. Mys­lím si, že no­se­nie kús­kov väč­šieho veľ­kost­ného čísla je po­merne dl­h­šie v móde. Takže in­špi­ro­vať sa môže úplne každá žena rôz­neho typu po­stavy i keď člá­nok a ob­rázky budú za­me­rané najmä pre ženy, ktoré ta­kéto sexy, žen­ské krivky majú.

      Mne osobne sa ta­kýto typ žen­skej po­stavy na­ozaj páči, ale mys­lím si, že me­dzi že­nami je plno ta­kých, ktoré svoje krivky zby­točne ukrý­vajú. Ak si teda jed­nou z nich, presne pre teba vzni­kol tento člá­nok.  Skús sa in­špi­ro­vať kús­kami na ob­ráz­koch niž­šie, ktoré ti majú uká­zať, že na­prí­klad väč­šie žen­ské boky sú v pú­zdro­vej sukni do­ko­na­lým prí­kla­dom zvod­nosti alebo aj to, ako môže ta­káto po­stava pre­dať jed­no­du­ché rifle s oby­čaj­ným to­pom a vy­ze­rať ne­odo­la­teľne.

Ob­rázky, na kto­rých náj­deš nie­koľko prí­kla­dov, kto­rými sa sna­žím uká­zať ako na to, náj­deš niž­šie a ja ve­rím, že ťa mi­ni­málne je­den in­špi­ruje a do­ve­die k per­fekt­nému a se­bais­tému po­citu v tom, čo bu­deš mať na sebe.. 🙂

69a2fcacef5eed959f81af8f8a09f8b9 906398e130370aa3b9e24c929224f60c cd64c36351a3743a84fdb3b0786c7b81

01194fc45e7b66a3e1ea8b3364cb06e7

79d2d0d0578769268ae516ca9ba66135

1f588ec7c3adbf8990f6531db215cef8

521edb7a7114618dbc39e9712bf157cf
4fae9fb678532c9c1dfaa40b41d871c13d4510ae1edc3f8449cd661f55876c72  6f5be1259bb3c274ccfa87faabacc7d613e3ef9168a490cd122f7862d6d663b9a679a3133786037e0e0f3ec553ac47ccca85c66ce5ba27e1c8019b59cb5c8242

zdroj fo­to­gra­fií: pin­te­rest

996e12f139ebff7ae5c937f8f5b2678a67787fc15817ffc1fb7d10a7dfc72b078ce38a262585cf99d50874003834d3bf

Komentáre