Dva sym­boly sto­jace če­lom oproti sebe. Už zná­zor­ne­nie tohto špe­ci­fic­kého zna­me­nia uka­zuje, že to s ním ne­bude jed­no­du­ché. Ne­sie v sebe to­tiž kú­sok z kaž­dého, často proti sebe bo­ju­jú­ceho. Tento ča­ro­vný kok­tejl vlast­ností ťa omámi. Práve preto sa toto zna­me­nie stáva naj­ta­jom­nej­ším zo všet­kých.

Zna­me­nie Ryby

Toto dva­náste vodné zna­me­nie je najz­lo­ži­tej­šie po­pi­so­vať. Kvi­tu­jem – zna­me­nie ako také je ťažké cha­rak­te­ri­zo­vať – vieš čo pri­ne­sie, keď je v tomto zna­mení na­ro­dená už aj tak dosť kom­pli­ko­vaná ŽENA?

Nežné po­hla­via na­ro­dené v me­siaci Rýb nie sú ani z ďa­leka tak nežné ako na prvý po­hľad vy­ze­rajú. Áno, tvá­ria sa jemne a roz­to­milo, ve­dia vy­strú­hať hĺba­vejší a do­jí­ma­vejší po­hľad ako le­gen­dárny ko­cúr v čiž­mách, no ne­za­bú­daj, že to­muto zna­me­niu vládne sa­motný Ne­ptún – ne­vy­po­čí­ta­teľný, vždy vzdia­lený a mys­tický Boh morí a po­d­zem­ných vôd.

zdroj: pi­xa­bay.com

Muž, kto­rého si zau­mie­nia do­stať, nie je ni­kdy ne­ná­padný a iné ženy ho často vní­majú ako ne­do­sia­hnu­teľ­ného al­fa­samca. Ona si ho ale vy­brala, tak už nemá kam utiecť. Na­ho­dená náv­nada od ženy v tomto zna­mení pri­láka aj ten naj­ne­do­stup­nejší kú­sok, ba čo viac, po­stará sa, aby to vy­ze­ralo tak, že nie ona si vy­brala neho, ale on ňu. Často však, keď je lov úspešný, mení sa táto lo­viaca žena, po­u­ží­va­júca všetky jej zbrane, na chladnú a ne­zá­u­jem pre­ja­vu­júcu ig­no­rantku. Pre­tože od­chá­dza ďa­lej do iných vôd.

Hoci na­vo­nok Ryby ťažko pre­ja­vujú lásku, vnú­torná cit­li­vosť týchto žien nemá hra­níc. Plačú…a to často! No pa­mä­taj, že plačú len vtedy a len pri tom, koho hl­boko mi­lujú. Od mi­lo­va­nej osoby veľa znesú a sú schopné po­lo­žiť za lásku ži­vot, no po­zor na po­hár tr­pez­li­vosti. Ako­náhle padne po­sledná kvapka, zdvihnú sa vlny oce­ánu a za­čne sa sku­točná búrka. Má­lo­kedy je cesty späť, jej brány sa uzat­vo­ria.

Jed­no­du­chý ná­vod na toto zna­me­nie veru nie je! Ony samy ne­ve­dia, čo chcú – pre­tože v ich vnútri bo­juje rozum s ci­tom. Ale od muža chcú len dve veci – byť chrá­nené a ute­šo­vané.

zdroj: pi­xa­bay.com

A tak sa bo­hu­žiaľ často stane, že keď sa za­mi­lu­ješ do sa­mot­nej bo­hyne lásky – pre­tože také ve­dia ženy na­ro­dené v tomto zna­mení byť, ča­som sa zmení na bo­hyňu vojny – pre­tože také sa ve­dia tieto ženy kvôli mu­žovi, ktorý s ňou ne­vie za­ob­chá­dzať, stať!

Komentáre