Matka Te­reza. Žena, ktorá spra­vila tento svet as­poň sčasti kraj­ším mies­tom. Je jedno či si kres­ťan, ate­ista alebo vy­zná­vaš inú vieru. Toto je o skut­koch lásky, ktoré táto žena pre­ja­vila. Žena, ktorá by nám mala ísť prí­kla­dom. Hlavne v dneš­nej dobe, keď za­bú­dame je­den na dru­hého. Veľa mla­dých má zlé a po­kri­vené vzory. Za­budli sme na tie sku­točné hod­noty, pre­tože sa tak moc sna­žíme o niečo, čo je v pod­state ne­pod­statné. Tie naj­dô­le­ži­tej­šie veci v ži­vote často kla­dieme na po­sledné miesto.

matka-tereza

Po­dala po­mocnú ruku tomu, kto to po­tre­bo­val. Sama žila chu­dob­ným ži­vo­tom, ale nie chu­dob­ným na lásku. Sama mala málo, ale predsa do­ká­zala dať toho veľa. Bola tu pre tých naj­chu­dob­nej­ších a najs­lab­ších. Jej srdce bolo plné lásky a po­kory. Obe­to­vala samú seba. Vďaka nej bolo veľa ľudí šťast­nej­ších.

Toto sú nie­ktoré z jej vý­ro­kov:

„Hlad sa ne­týka iba chleba. Exis­tuje aj hlad po láske. Na­hota sa ne­týka iba šiat, ale je aj ne­dos­tat­kom úcty jed­ného k dru­hému. Byť bez do­mova je aj byť od­mie­taný, ne­mi­lo­vaný.“

„Mys­lím si, že svet je dnes úplne pre­vrá­tený a toľko utr­pe­nia je tu preto, že je tu tak veľmi málo lásky v do­mo­voch a v ro­din­nom ži­vote. Ne­máme čas pre svoje deti, ne­máme čas na seba na­vzá­jom, nie je čas, aby sme sa te­šili je­den z dru­hého.“

elite-daily-rob-and-julia-family-800x400foto: eli­te­daily.com

„Člo­vek ne­žije iba z lásky, ktorú pri­jíma, ale hlavne z tej, ktorú da­ruje.“

„Nie­kedy si mys­líme, že chu­doba je iba byť hladný, nahý a bez do­mova. Chu­doba tých, ktorí sú nech­cení, ne­mi­lo­vaní a za­ned­bá­vaní, je tá naj­väč­šia chu­doba. Tento druh chu­doby mu­síme za­čať lie­čiť vo svo­jich do­mo­voch.“

„Láska ne­žije zo slov a nie je možné ju slo­vami vy­svet­liť.“24807247841_37815fb5a8_kfoto: thought­ca­ta­log.com

„Boh je pria­te­ľom ml­ča­nia. Všim­nite si, že prí­roda, stromy, rast­liny a kvety rastú v ti­chu. Všim­nite si, ako sa nebo, slnko a me­siac ne­čujne po­hy­bujú. Aj my po­tre­bu­jeme byť ti­cho, aby sme sa mohli dot­knúť duše.

„Naj­väč­ším zlom je ne­dos­ta­tok lásky: lásky k blíž­nym, strašná ľa­hos­taj­nosť k su­se­dovi, k tým, čo žijú na okraji spo­loč­nosti, k vy­ko­ris­ťo­va­ným, chu­dob­ným, sta­rým.“

„Ml­ča­nie nám umož­ňuje vi­dieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa na­učil ml­čať, bude schopný dot­knúť sa srdca blíž­neho.“

„Ľud­stvo umiera na ne­dos­ta­tok lásky a vzá­jom­nej úcty. Ni­kto nemá na ni­koho čas, iba na seba.“

 „Mi­lu­júce srdce je ve­selé srdce.“

stocksy_txp9147a358z2x000_small_492152foto: eli­te­daily.com

„Všetko, čo ro­bíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to ne­ro­bili, tá kvapka by tam chý­bala.“

„Ni­kdy nie sme schopní do­sta­točne po­ro­zu­mieť, akým veľ­kým dob­rom je schop­nosť oby­čaj­ného úsmevu.“

„Mi­si­onárky lásky prijmú každé dieťa, o ktoré ni­kto ne­stojí. Ako­koľ­vek slabé či zmr­za­čené. Dajte nám ho, hoci bude žiť iba pár mi­nút. Nech za­cíti ľud­ské teplo.“

„Hlad na svete nie je preto, že ne­do­ká­žeme na­sý­tiť chu­dob­ných, ale preto, že ne­do­ká­žeme na­sý­tiť bo­ha­tých.“143628-hladomor-afrika-dieta-clanok„ Keď ľudí sú­dite, ne­máte čas ich mi­lo­vať.“

 

Komentáre