Stála pred zrkad­lom na­klá­ňa­júc sa k nemu bliž­šie s do­ko­nalo na­lí­če­nou tvá­rou, aby si na pery mohla na­niesť bor­dový rúž a cí­tila sa se­ba­ve­domá.

Stála pred zrkad­lom so stra­pa­tým dr­do­lom na te­mene hlavy a v over­si­zed tričku a cí­tila sa se­ba­ve­domá.

Stála pred zrkad­lom vo svo­jom ob­ľú­be­nom kúsku spod­nej bie­lizne, hľa­diac na svoje telo a cí­tila sa se­ba­ve­domá.

pi­xa­bay.com

Keď si ra­zila cestu da­vom alebo vstú­pila do miest­nosti, všetky oči sa upria­mili na ňu. Vy­ža­ro­vali z nej niečo rá­di­oak­tívne, čo ľudí nú­tilo byť v jej prí­tom­nosti. Bola milá a vľúdna, jej tvár vždy zdo­bil ši­roký úsmev, ktorý len zvý­raz­ňo­val jej krásu.

Keď mala zlý deň, aj tak ší­rila pre svo­jich pria­te­ľov úsmev a milé slová. Ni­kdy ne­do­vo­lila, aby na­mr­zená ná­lada po­ka­zila deň jej ale aj os­tat­ným ľu­ďom v jej okolí, ktorí ne­niesli žiadnu zod­po­ved­nosť za jej zlý deň.

zdroj: pi­xa­bay.com pi­xa­bay.com

Bola am­bi­ci­ózna a bez­hlavo sa hr­nula za svo­jimi cieľmi, aj keď sa jej os­tatní smiali, že to ni­kdy ne­do­káže. Nako­niec sa vždy do­stala do svojho cieľa. 

Vo svo­jom ži­vote ne­mala žiad­neho opo­nenta. Pre­tože ni­kdy ne­sú­ťa­žila s os­tat­nými. Nech­cela byť lep­šia ako os­tatní. Je­diný člo­vek, od kto­rého chcela byť lep­šia bola ona sama. Preto dru­hým ľu­ďom ni­kdy ne­zá­vi­dela a ne­žiar­lila. Osla­vo­vala s nimi ich úspe­chy, ako keby boli jej vlastné.

Vy­slú­žila si ob­div a úctu svojho oko­lia. Dobre po­znala svoju hod­notu a preto ne­do­vo­lila ni­komu, aby s ňou za­ob­chá­dzal inak, než si za­slú­žila. A ona za­ob­chá­dzala s rov­na­kou úc­tou a lás­kou s os­tat­nými.

Ne­han­bila sa za seba, za svoju tvár ani za svoje telo. Bola si plne ve­domá svo­jej krásy a je­di­neč­nosti. Osla­vo­vala svoju exis­ten­ciu. 

Bola plná ná­deje, opti­mizmu, opory a in­špi­rá­cie. Bola tým všet­kým pre svoje oko­lie, no v pr­vom rade tým bola sama pred se­bou. 

Se­ba­ve­domá žena. 
Ktorá ne­mala žiad­nych sú­pe­rov, ne­zú­čast­ňo­vala sa v ne­ja­kých stu­píd­nych sú­ťa­žiach ži­vota ani ne­pot­re­bo­vala ni­komu nič do­ka­zo­vať. Taká bola…

Žena, ktorá sa na­chá­dza v kaž­dej z nás.

Komentáre