„Ahoj, ako sa máš?“ spýta sa tak­mer každý známy, kto­rého stret­neš po ur­či­tom čase.

„Dobre.“ Od­po­vieme za­kaž­dým s hol­ly­wo­od­skym úsme­vom. Ale, aká by bola re­álna od­po­veď?

„Zle. Ve­čer ne­mô­žem po­riadne za­spať, pre­tože roz­mýš­ľam nad svo­jím ži­vo­tom. Pre­tože ne­us­tále mys­lím na to, aké to bý­va­valo a aké to mohlo byť. A aké to vô­bec je a či to všetko má zmy­sel. Každý ve­čer za­spá­vam v sl­zách a ráno sa bu­dím s na­puc­hnu­tými očami. Na­priek tomu sa te­raz na teba usmie­vam a na po­vr­chnú otázku ako sa mám ti od­po­ve­dám s úsme­vom…“

29128531306_a09c65c131_o

foto: thought­ca­ta­log.com

Bola by to zlá od­po­veď? Podľa mňa nie… je to od­po­veď súca sil­nej ženy, ktorá sa ne­bojí pri­znať si, že sa cíti opus­tená, smutná a že je v srač­kách.

Ženy, tak ako to je? Prečo, hoc sme silné ženy, do­pus­tíme cí­tiť sa osa­melo? Prečo do­pus­tíme, keď nás nik ne­vidí, aby nás ovládli emó­cie a všetko čo nás trápi vy­pus­tíme von? Je v tom skrytá pravá sila ženy? Keď nás niečo/nie­kto trápi (spra­vidla muž!), ča­sto­krát si s tým ne­vieme dať rady.

  • krik ani plač ne­po­máha,
  • zby­točná všetka ná­maha.

Utá­pame sa v myš­lien­kach ako niečo zme­niť – na sebe/ na ňom. Prečo ne­vieme len tak po­ve­dať DOSŤ? Ne­máme na to od­vahu? Nie nie… krásky, toto nie je o od­vahe.

Mi­nulý týž­deň som čí­tala taký skvelý po­pis k jed­nej fotke. Cel­kom sú­visí s té­mou:

Za­cho­vaj sa zle k diev­čaťu a bude pla­kať, vy­pi­so­vať a pro­siť. Za­cho­vaj sa zle k žene a mávne ru­kou, od­íde a za­kričí: „Ďalší pro­sím!“

Čo si o tom mys­líte? Zo za­čiatku som s tým na­plno sú­hla­sila a chcela sa podľa toho ria­diť. Mys­lela som, že tak bu­dem silná žena! Ale zis­tila som, že sila ženy nie je v tom, ako nad ve­cou máv­neš ru­kou a bez­sta­rostne prob­lém za­ho­díš za hlavu. Sila ženy je v tom, že daný prob­lém chce vy­rie­šiť. SAMA. Žiaľ, je to tak- sama. A keď si to sama v sebe ujasní je z nej silná žena. Všetky sme silné. Aj tie čo plačú do van­kúša a den­no­denne uka­zujú vy­smiatu tvár. Tie sú … z nás všet­kých naj­sil­nej­šie.

Komentáre