Vieš, že si to ty. Ty si tá správna žena pre muža. Pre svojho vy­sní­va­ného muža. Si žena, ktorá má svoju cenu. Si vzácna. Si presne taká, aká chceš byť. Ne­dí­vaš sa na spo­loč­nosť a ná­zory dru­hých ťa ne­zau­jí­majú. Máš svoj vlastný štýl v móde. Ne­vadí ti ob­liecť si šaty so sa­kom, ale ani tep­láky s tiel­kom. Ne­vadí ti ísť do di­vadla na operu, ale ne­vadí ti ísť ani na bryn­dzové ha­lušky na sa­laš. Ne­vadí ti veľa práce, ktorá ťa baví, no náj­deš si čas aj na svoju ro­dinu a od­dych.

Beautiful Photographs of Marilyn Monroe by Andre de Dienes, 1949 (10)

Zdroj: vin­tag.es

Vieš byť vzorná štu­dentka, no ob­čas sa stra­tíš na par­kete na dis­ko­téke s drin­kom v ruke.

Hľa­dáš toho správ­neho gen­tle­mana, no pri­ťa­hujú ťa aj zlí chlapci.

Si proste správna žena. Vieš byť ob­ska­ko­vaná a cho­diť na ve­čeru do re­štau­rá­cie, no vo svo­jej ku­chyni sa ne­bo­jíš expe­ri­men­to­vať.

Sní­vaš o tom, že raz bu­deš ces­to­vať. Že od­ídeš za hra­nice tejto kra­jiny a bu­deš na­sle­do­vať svoje naj­väč­šie vášne. No chcela by si sa raz aj usa­diť. Chcela by si nájsť toho správ­neho muža a po­sta­viť si dom.

Vieš, že keď sa ten správny ob­javí, bu­deš na to pri­pra­vená. Bu­deš to cí­tiť a dáš mu zo seba to naj­lep­šie. Bu­deš ho po­sú­vať  v jeho snoch ďa­lej a rozp­rú­diš mu krv z ži­lách. Bu­deš sa o neho zau­jí­mať, sta­rať  a pod­po­ro­vať v tom, aby si pl­nil svoje ciele. Bu­deš mu opo­rou v ťaž­kých chví­ľach. Ne­za­bud­neš ho ob­jať, keď mu bude ťažko. Ne­za­bud­neš ho po­chvá­liť, keď sa mu niečo po­darí.

tumblr_meoas1F9Az1qm86t3o1_12801

Zdroj: pin­te­rest.com

Spolu za­ži­jete to naj­väč­šie dob­ro­druž­stvo v ži­vote. Volá sa láska. Keď príde ten správny čas, ukáže sa. A bude ťa mi­lo­vať takú, aká si. Bude ťa mi­lo­vať úp­rimne. Bez­pod­mie­nečne. Jed­no­du­cho.

Preto ťa pro­sím, ne­meň sa. Buď sama se­bou za kaž­dých okol­ností.

Buď tá správna žena, akou si te­raz. Ja viem že ňou si.

Ve­rím ti.

Komentáre