Se­dela s uhran­či­vým po­hľa­dom oproti tebe. Ne­bola vý­razná, ve­dela si to o nej. Dí­vali ste sa na seba a smiali ste sa ako naj­lep­šie ka­ma­rátky, hoci si ju stretla pred pár ho­di­nami na ta­neč­nej zá­bave.

Oča­rila ťa už na prvý po­hľad. Bola skromná a ni­čím ne­vy­ni­kala. Ne­mala to v ži­vote ľahké, ako si sa do­zve­dela, no na­priek tomu si vi­dela na jej tvári úsmev. Ob­lie­kala sa ne­ná­padne. Aj te­raz mala na sebe len rifle a dlhý voľný sve­ter. Jej oči však mali niečo, čo tvoje už dávno nie. Ten po­vestný jas a šťas­tie v očiach. To bolo čím ťa upú­tala.

Z času na čas sa pri vás za­sta­vil jej pria­teľ, vy­pil si po­hár ko­foly, po­boz­kal ju na líce a znova od­išiel.

„Ako to ro­bíš?“ Spý­tala si sa udi­vene.

„Čo ako?“

„Že ťa tak mi­luje.“

„Vieš, nám stačí to, že máme je­den dru­hého. Nech­cem veľa. Len jeho po­zor­nosť a lásku.“

unsp­lash.com

Vtedy si sa za­mys­lela. Na­ozaj ne­vy­ze­rala tak, že by si za­kla­dala na tom, čo si o nej druhý myslí. Ne­pô­so­bila vy­zý­va­vým doj­mom a zby­točne  na svoju krásnu tvár ne­na­ná­šala kilo púdru. Ne­ob­lie­kala sa podľa naj­nov­ších tren­dov a ne­sna­žila sa zau­jať všet­kých chlap­cov na­okolo. Ona bola jed­no­du­chá. Bola sama se­bou a uží­vala si to. Nech­cela veľa. Ne­pot­re­bo­vala to.

Ve­dela sa smiať, keď ju niečo ro­zo­smialo. Ne­bála sa uká­zať svoje slzy, ak ju niečo zra­nilo a vy­slo­vila svoj ná­zor, ak sa jej niečo ne­pá­čilo.

fre­e­pik.com

Ona a jej pria­teľ. Mi­lo­vala ho jed­no­du­cho. Bez pod­mie­nok. Čas s ním si uží­vala a dá­vala mu lásku, tak ako on dá­val lásku jej. Ani me­nej, ani viac. Ne­oča­ká­vala od toho veľa, a preto bol ich vzťah tak oča­ru­júci.

Ona, ktorá tú­žila len po tom, by si za­slú­žila veľa.

A ty, milá kráska, si taká istá (alebo as­poň ja v to pevne ve­rím). Chceš len to málo, čo máš a preto si tak vzácna a za­slú­žiš si veľa.

 Pa­mä­taj si to. 

Komentáre