Ni­kto nie je taký hlúpy, aby ne­ve­del, že je roz­diel me­dzi se­xom na jednu noc a se­xom vo vzťahu, kde ti na osobe zá­leží.

A to, že mi na tebe zá­leží, zis­tíš aj tak, že bu­dem ochotná po­čkať, do­kým ti ne­bu­dem ve­riť. Sex s nie­kým, koho mi­lu­jem je práve vtedy, keď sa mi za­staví svet. Nie preto, pre­tože by to bol ne­uve­ri­teľne dobrý sex, ale preto, pre­tože v tom mo­mente bu­dem k tebe tak blízko, ako ni­kdy. Bu­deš mať moje srdce a bu­dem ti pat­riť.

Vo vzťahu ide o hl­b­šie emó­cie a nie len o niečo na jednu noc.

zdroj: Photo by Chris­top­her Camp­bell on Unsp­lash.com

Nech­cem mať pre teba men­šiu hod­notu, než sama mám. Nech­cem až sa spolu vy­spíme rýchlo a na všetko rýchlo za­bud­neme. Som te­bou ohro­mená, ni­kdy ma ne­pres­ta­neš udi­vo­vať a ni­kdy ma ne­o­mrzí dí­vať sa do tvo­jich očí, keď pre mňa zna­me­náš všetko.

Sex je to naj­hl­b­šie te­lesné spo­je­nie aké s člo­ve­kom mô­žeš mať. A ne­mô­žeš to urých­liť, ak ešte nie je správny čas. Rov­nako ako ne­mô­žeš po­ve­dať kvetu, aby vy­kvi­tol, keď ešte nie je jeho čas. Rov­nako ako ne­mô­žeš po­ve­dať slnku, aby vy­šlo, keď ešte svieti me­siac.

Po­zri, je to pravá láska, áno? A ja sa jej ne­bo­jím. Ne­bo­jím sa ni­čoho, čo k tebe cí­tim, ale zá­leží mi na tebe tak veľmi, že tomu dám čas. Nech­cem, aby som sa jed­ného rána zo­bu­dila a ne­bola pri tebe. Nech­cem aby si ma ne­chal samú. Nech­cem za­žiť po­cit toho, že nie­kto, na kom mi veľmi zá­leží, od­išiel.

Mu­síme byť pri tom opatrní. Sex má veľkú moc a schop­nosť zra­niť nás. Sex nás od­ha­ľuje a nič viac pred se­bou ne­skrý­vame.

Mať s nie­kým sex zna­mená stať sa zra­ni­teľ­ným. Ča­kala som na teba celý môj do­te­rajší ži­vot a celá mi­nu­losť pri tebe zo­stáva za­bud­nutá. Tvoje bozky lie­čia a ja ti chcem spl­niť všetky sľuby, ktoré spolu máme.

Tak po­čkajme na všetky krásne veci, ktoré sú pred nami.

Komentáre