Mama a otec = najk­raj­šie prvé slová, ktoré člo­vek má vryté v srdci. Prví ľu­dia, ktorí ťa učili vní­mať, roz­li­šo­vať a roz­ho­do­vať. Vzťahy me­dzi die­ťa­ťom a ro­di­čom by mali byť aj po ro­koch zdravé. Je po­trebné sa one sta­rať, zdravo pri­jí­mať lásku, nehu i kri­tiku.

Dobrý vzťah s ro­dičmi je na ne­za­pla­te­nie. To, že ro­di­čia ťa pri­jí­majú ešte aj ako ado­les­centa vo svo­jej do­mác­nosti je obeta a láska. Obe­tujú všetko pre to, len aby si bol/a šťastný/á a aby sa ti da­rilo. Zdravý vzťah sa vy­tvára od úpl­ného det­stva. Aj ten po­ka­zený vzťah sa dá vy­lie­čiť. Len treba chcieť.

Je fajn mať dob­rých ro­di­čov. Keď sa máš o koho oprieť. Keď máš sa s kým po­roz­prá­vať. Tieto chvíle sú krásne a je­di­nečné. V dneš­nej dobe býva veľa mla­dých ľudí s ro­dičmi. Prečo? Zdá sa ti to divné a ne­po­cho­pi­teľné?

Nie­komu to možno príde divné, keď do trid­siatky mladý chlap či žena žije s ro­dičmi. Dnes je to však viac-me­nej bežné. Nie je to z dô­vodu le­ni­vosti, pre­tože každý sa vie po­sta­viť na nohy a vy­tvo­riť si svoj do­mov.

zdroj: unsp­lash.com

Je to o láske o prí­tom­nosti uží­vať si chvíle s nimi, po­kiaľ si ne­po­vieme dosť. Vieme če­liť spo­ločne prob­lé­mom, po­ze­rať sa na svet rov­na­kými očami, aj keď možno nie vždy s rov­na­kým ná­zo­rom. Učí nás žiť a ro­biť kom­pro­misy, ktoré by vo vzťahu, spo­loč­nosti a ro­dine mali byť.

„Si stará, star­neš…“ Pri­po­mína mi moja mama a ja spolu s ňou v du­chu. Áno, je to pravda. Som stará na to, aby som žila s nimi. Ona to však vidí z iného uhľa po­hľadu. Stará, ktorá by si mala za­ob­sta­rať ne­jaké dieťa s dob­rým chla­pom.

Vieme, že raz na­díde tá chvíľa a svoj do­mov opus­tíme. Náš do­mov sa stane náv­šte­vou. Av­šak po­kiaľ bý­vaš u ro­di­čov, uží­vaj si ich a vy ro­di­čia si uží­vajte svoje deti, po­kiaľ sú sú­čas­ťou vášho dňa. Ak sa ti tvoj do­mov s ro­dičmi už dávno vy­tra­til. dám ti jednu radu. Kon­tak­tuj ich, rob malé kroky pre to, aby si im ve­del/a vždy vy­ča­riť úsmev na pe­rách, aj keď si x ki­lo­met­rov od nich.

Komentáre