V ur­put­nej snahe zho­diť tých pár deka si sa roz­hodla vy­zná­vať ná­bo­žen­stvo „Po pia­tej sa neje“?

Čo ti na to po­ve­dať…

Nuž, rob si, ako je tebe dobre. Ale ak si hladná a ner­vózna  z toho, že by si niečo zjedla, nie­kde je asi chyba. Vy­skú­šaj preto pár je­dál, ktoré ur­čite mô­žeš zjesť aj po pia­tej, ba priam aj po 20.00…níz­ko­ka­lo­rický bože, ne­tres­taj ma.

Ta­jom­stvom je pre­mýš­ľať.

Pre­mýš­ľať nad tým, čo zješ, koľko toho zješ, ale do is­tej miery aj kedy to zješ. Vy­brať by si si mala po­tra­viny, ktoré zá­so­bujú svaly, udr­žujú hla­dinu glu­kózy a tak máš hlad na uzde. Ur­čite si ne­vy­be­raj žiadne low fat alebo fat free zá­le­ži­tosti. Dí­vaj sa aj na obal a po­mer biel­ko­vín a sa­cha­ri­dov, nie len na ka­lo­rické zlo­že­nie.

Je ne­zmy­sel po pia­tej ne­jesť, ak ideš spať o 22.00, to je 5 ho­dín bez je­de­nia do bodu, kedy ideš spať a ďal­ších 8 ho­dín do­kedy sa zo­bu­díš, čo je cel­kovo 13 ho­dín bez jedla!corbis_980x571foto: Dai­ly­mail.com

Čo teda pred spa­ním:

Jo­gurt

Te­raz ne­mys­lím níz­ko­ka­lo­rické, ne­chutné „vody“, z kto­rých si aku­rát tak viac ner­vózna, lebo si hladná a ani ne­chu­tia. Mys­lím kla­sický, grécky biely jo­gurt, ktorý si mô­žeš ochu­tiť me­dom. Bomba je tiež ško­rica a skús pri­dať aj ne­jaké se­mienka, napr. ľa­nové. Grécky jo­gurt ob­sa­huje veľa biel­ko­vín, čo je dobré pre svaly,  váp­nik na kosti a vlák­niny na…no veď ty vieš na čo.

Tu­niak

Ak si taká le­nivá ako ja, tak tu­niak je su­per voľba. Je prak­ticky už úplne pri­pra­vený.  Je­diné, čo mu­síš uro­biť, je zjesť ho. Vy­be­raj si však kva­lit­ného tu­niaka, vo vlast­nej šťave. Tie v sl­neč­ni­co­vom oleji a po­dobne sú plné oleja, čo nech­ceme.  Ja si ho viem opiecť na ces­naku s troš­kou ces­to­vín. Prí­padne ak nie ces­to­viny, tak stále je tu ze­le­nina alebo ce­lo­zrnný chlieb.

Vaj­cia

Cho­les­te­rol te­raz ne­cháme na po­koji, pár va­jec ešte ni­koho ne­za­bilo. Na­miesto toho, si ale ty mô­žeš za­biť pár va­jec.  Ur­čite vieš, že sú plné biel­ko­vín a tak­mer úplne bez tuku. Su­per chu­tia práve s vyš­šie spo­mí­na­ným tu­nia­kom a cot­tage sy­rom (ak si ná­ročná, daj si len bielka). K tomu už len ko­lieska uhorky a je to.

Ku­ra­cie mäso

Ze­le­ni­nový ša­lát s ku­ra­cím mä­som a jo­gur­to­vým dre­sin­gom. Alebo ku­ra­cie mäso so ze­le­ni­no­vým ša­lá­tom. Hneď je tu iná va­rianta 🙂 Pa­mä­taj, všetko je to len o hlave a o uhle po­hľadu.

Sója

Niečo aj pre ve­ge­ta­riá­nov nech ma tu „ne­zo­žerú“, aj keď, veď sú ve­ge­te­riáni…nuž, ako­koľ­vek, sója je rov­nako tak biel­ko­vi­nová bomba. V ob­chode pre­dá­vajú sóju vo vrec­kách na kopu spô­so­bov (asi tak 4). Na­mo­číš, os­máh­neš na ci­buľke s ces­na­kom, do­chu­tíš a pri­dáš só­jovú (wor­čes­trovú) omáčku a je. Ja to opäť pa­pám s troš­kou ces­to­vín, prí­padne ze­mia­kov.

Pro­teín

V sku­toč­nosti pro­teín ani nie je je­de­nie, je to len do­pl­nok vý­živy. To si ni­kdy ne­treba za­mie­ňať. Ako­koľ­vek, na ve­čeru a po cvi­čení je to fajn vý­ber. Pro­teín stojí 15-20 eur za kilo, pri­čom „kŕmna dávka“ vy­chá­dza po­tom cca 80 cen­tov. Je to dobrý vý­ber, po­kiaľ ne­stí­haš a chceš rýchlo do­pl­niť biel­ko­viny.

Ruku na srdce, zdravé je­de­nie vy­chá­dza o trošku viac, ako biely ro­žok s mas­lom a sa­lá­mou. Lenže je­de­nie tohto cha­rak­teru ti nič nedá. Možno utíši tvoj hlad, ale to je všetko. Ak chceš so se­bou niečo ro­biť, treba zme­niť po­stoj k tomu čo ješ a prečo to ješ.  Rov­nako si treba uve­do­miť, že rad­šej si tento me­siac možno ne­kú­piš lak na nechty alebo si odo­prieš ne­jakú inú, stačí asi aj jednu vec, pri­čom tie „ušet­rené“ pe­niaze dáš do zdrav­šej stravy.

Máš len jedno telo, tak si do­praj.fit_and_fat_man_by_sandraharo-d4q9oe5foto: Eze­kiel­diet.com
co­ver foto: tum­blr

 

Komentáre