„Už mám dosť tvo­jej den­no­den­nej dep­re­sie zo ži­vota, se­de­nia na gauči a sle­do­va­nia se­riá­lov. Ob­leč sa, učeš sa a ver mi!“ ozná­mila som jej do te­le­fónu a vy­to­čila ďal­šie číslo v zo­zname.
„Ob­leč sa, učeš sa a ver mi!“, za­kri­čala som a takto som po­kra­čo­vala s ďal­šími sied­mymi te­le­fón­nymi čís­lami. Pre­mo­ti­vo­vaná s ná­de­jou, že tento deň a táto noc všetky z nás vy­tiahne z kaž­do­den­nej ru­tiny.

Dlho som hľa­dala niečo, na čo bu­dem spo­mí­nať a čo vo mne vy­volá ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok spolu s mo­jimi pria­teľmi. Ak­ciu, ktorá je ty­picky zá­žit­ková so všet­kým, čo k letu patrí. Voda, slnko, hudba, od­ha­lené telá (a v tomto prí­pade aj krásne od­ha­lené telá), zá­bava, v ruke svieži drink a iné ak­ti­vity od vý­myslu sveta. Dlho som hľa­dala niečo, kde pre­ko­nám svoje hra­nice. Miesto, kde mô­žem pre­ko­nať samú seba a svoje sily, mať na srdci po­cit, že som uro­bila niečo vý­znamné pre svoje telo i dušu. Úpl­nou ná­ho­dou, ale presne v pravý čas, som ob­ja­vila Wa­ke­lake, areál na Zla­tých Pies­koch. A práve tu sa dá vý­borne spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným.

6. au­gusta sa  v are­áli Wa­ke­lake usku­toční tretí roč­ník RRCFT All-in Cross­fit sú­ťaže, do kto­rej sa môže pri­hlá­siť každý špor­to­vec, či dra­vec po ví­ťazs­tve, ktorý po­zná, akú silu a voľ­nosť dáva telu Cross­fit. V tejto sú­ťaži sa ne­sedí za sto­lom ani ne­tan­cuje v rytme Salsy. Špor­tovci budú be­hať, plá­vať, dre­po­vať, zhy­bo­vať a kli­ko­vať. Or­ga­ni­zá­cia je jed­no­du­chá – je­den wor­kout pre všet­kých, z kto­rého po­stú­pia do fi­nále tí naj­lepší. Ok­rem fi­nanč­nej vý­hry, ví­ťazi zís­kajú aj zau­jí­mavé vecné ceny. A ak ná­ho­dou ne­máš o Cross­fite ani šajnu, tak ako ja ešte pred pár me­siacmi, tu máš vhodnú prí­le­ži­tosť zis­tiť a di­vác­kym okom pri­zrieť do sveta Cross­fitu – sily, vy­trva­losti a od­hod­la­nia.

13718578_1282305848448585_2512878695290551603_nfoto: fa­ce­book.com/events/1797872813769393

Re­gis­trá­cia je možná na e-mail cross­fitb­ra­ti­[email protected], pred­met emailu: re­gis­trá­cia ALL IN. Re­gis­tračný po­pla­tok je 15 eur a v rámci re­gis­trá­cie do­sta­neš kva­litný go­odie pack.

Poď si po pes­tré zá­žitky, poď sa vy­bláz­niť a po­zrieť sa s nami nie­len na Cross­fit sú­ťaž, kde mô­žeš na­be­rať in­špi­rá­ciu do­ko­na­lých žen­ských i muž­ských tiel a ich silu, či od­hod­la­nie, ale aj za­žiť v rámci are­álu rôzne špor­tové a zá­bavné ak­ti­vity, ako na­prí­klad Wa­ke­bo­ard, Vol­le­y­ball, Blob, či Stand-Up Paddle bo­ard. Ja, spolu s mo­jimi pria­teľmi, sa ur­čite prí­deme po­zrieť. A čo ty?

wakefoto: wa­ke­lake.sk/wa­ke­bo­ard

wafgfoto: wa­ke­lake.sk/stand-up-paddle-bo­ard

co­ver: foto tum­blr

Komentáre