Vedci sú su­per.

Ob­čas do­kážu rie­šiť ne­uve­ri­teľné hlú­posti a ob­čas prídu s fakt zau­jí­ma­vým ob­ja­vom. A ne­dávno zis­tili, že na zní­že­nie stresu nám sta­čia slú­chadlá.

Exis­tuje to­tiž jedna pes­nička, o kto­rej tvrdí tím z Mind­lab In­ter­na­ti­onal, že pre­uká­za­teľne zni­žuje stres o 65%. Je do­konca tak upo­ko­ju­júca, že je ne­bez­pečné ju po­čú­vať za vo­lan­tom. A je tak upo­ko­ju­júca, že po­máha viac ako čo­ko­láda. Ne­viem či až tak, kaž­do­pádne to znie zau­jí­mavo.

Táto pes­nička sa volá We­ight­less a je od brit­skej sku­piny Mar­coni Union.

Na Spo­tify ju náj­deš v 8-mi­nú­to­vej ver­zii, na You­tube vy­hľa­dáš aj 10-ho­di­novú ver­ziu.

To, že táto pes­nička je ex­trémne efek­tívna nie je žiadna ná­hoda. Ka­pela ju na­hrala ešte dáv­nej­šie a jej cie­ľom bolo vy­tvo­riť do­ko­nalú me­ló­diu do well­ness sve­tov. Spo­jili sa preto s vy­chý­re­nými od­bor­níkmi, ktorí im po­mohli ušiť do­ko­nalé tóny na mieru.

Pie­seň po­stupne spo­ma­ľuje zo 60 na 50 úde­rov za mi­nútu a žiadna jej časť sa ne­opa­kuje, čo ne­za­mest­náva mo­zog vy­tvá­ra­ním vzor­cov.

Komentáre