Čer­vená je azda naj­ty­pic­kej­šou far­bou Via­noc. Túto živú a vý­raznú farbu vy­uží­vame na rôzne de­ko­rá­cie a do­pl­nky, no po­u­žiť ju ako hlavnú farbu v out­fite sa veľa žien bojí. Ale kedy by bol lepší čas, ak nie na Via­noce? 

Práve v tomto ob­dobí v nej mô­žeš za­žia­riť a oži­viť inak mdlé farby, ktoré ľu­dia po­čas zimy no­sia. A na Štedrý ve­čer je čer­vená ako stvo­rená! Naj­ľah­šie a naj­čas­tej­šie sa kom­bi­nuje s čier­nou, ktorá ju ne­chá vy­nik­núť. Je už len na tebe, či ju zvo­líš na svetri, ša­tách alebo bu­deš od­vážna a vy­ra­zíš do sveta celá v sexy čer­ve­nom out­fite. Na in­špi­rá­ciu sme si pre teba pri­pra­vili na­sle­dovné out­fity!

View this post on Ins­ta­gram

Wai­ting for Chris­tmas like 🤶 Mis­lim da sam pro­našla svoj savr­šeni bo­ži­ćni out­fit. 🤗. Vo­lite li i vi cr­venu boju? Sutra star­tamo s no­vim tjed­nom i opet od po­ned­jeljka do petka vas če­kaju novi vi­dei! Dok ih če­kate, ba­cite oko na proš­lot­jedne i sud­je­lujte u da­ri­vanju u ko­jem mo­žete osvo­jiti hrpu #es­sence koz­me­tike! #Win­ter #chris­tma­sis­co­ming #chris­tma­sout­fit #bal­ka­ny­ou­tu­ber #cro­atia­nins­pi­ra­tion #cro­atianb­log­ger #ma­keup #be­au­ty­hr­vat­ska #be­au­ty­art #be­au­tyb­log­ger #be­au­tyb­log­ger­sau #hr­vat­ski­y­ou­tu­ber #you­tu­ber #blog­ger­life #blonde #da­ri­vanje #vlog­mas #ma­ke­upon­po­int #Chris­tmas­nails #pro­si­nac #she­is­not­lost #fall­love #de­cem­ber­daily #re­dout­fit #ta­ken­with­hu­awei

A post sha­red by Ivana Pa­nek (@be­au­ty­art005) on

Komentáre