One­dlho je tu Veľká noc, s kto­rou sa spá­jajú kla­sické veľ­ko­nočné zá­bavy. Ur­čite tú­žiš byť nie­len hviez­dou ta­neč­ného par­ketu, ale aj ce­lého ve­čera. Aké lí­če­nie však zvo­liť na Veľkú noc? Ne­chaj sa in­špi­ro­vať nie­koľ­kými ná­padmi.

Veľká noc a cel­kovo jar sa spája najmä s far­bami. Žia­ri­vými, pas­te­lo­vými far­bami. Far­bami Veľ­kej noci sú najmä žltá, oran­žová, ze­lená, fia­lová či ru­žová. Čím bude lí­če­nie fa­reb­nej­šie, tým lep­šie. Pusťme sa teda do toho!

Po ap­li­ká­cii pod­kla­do­vej bázy pod očné tiene sa vrhni na matný ble­do­hnedý tieň, ktorý na­nes do ohybu viečka. Do von­kaj­šieho kú­tika oka na­nes tesne pod ble­do­hnedý tieň vý­raznú fia­lovú farbu. Do stredu viečka ap­li­kuj trb­lie­tavý oran­žový tieň a pod obo­čie zas matný ble­do­ru­žový tieň na pre­jas­ne­nie očí. Lí­če­nie opäť skvelo do­tvorí matná čierna linka. Ne­za­budni na spodné linku oka, kde na­nes fia­lový tieň a trb­lie­tavý oran­žový tieň. Na roz­jas­ne­nie očí ap­li­kuj do vnú­tor­ného kú­tika roz­jas­ňo­vač. Na pery na­nes jemný ble­do­ru­žový rúž a lesk v po­dob­nej farbe rúžu.

Komentáre