Star­ti­tup ťa opäť po­zýva do Plat­form House na jednu zo svo­jich ak­cií. Ten­to­krát ne­pôjde o žiadnu od­bornú dis­ku­siu či live stream, ale bu­deme sa za­bá­vať. Príď na Star­ti­tup Af­ter­works, kde stret­neš mladé ta­lenty nie­len z biz­nisu!

Pia­tok ve­čer po 25. na­ro­de­ni­nách už často patrí len pa­pu­čiam, pu­kan­com a dob­rému filmu doma na gauči. Čas bu­ja­rých párty ve­če­rov je preč a to, po čom naj­viac tú­žiš, je len do­ru­žova sa vy­spať, aby si celú so­botu mo­hol ve­no­vať roz­behu svojho no­vého biz­nisu, všakže? Nuž, máme pre teba po­zva­nie na ak­ciu, ktoré sa ne­od­mieta.

zdroj: Star­ti­tup

Star­ti­tup opäť spo­jil sily s úžas­ným pries­to­rom sta­rej in­dus­triál­nej haly co­wor­kin­go­vého cen­tra Plat­form House a už bu­dúci štvr­tok tu bude hos­tiť svoju prvú Star­ti­tup Af­ter­workspárty na­bitú nie­len skve­lou hud­bou a chut­nými drin­kami, ale hlavne vý­ni­moč­nou at­mo­sfé­rou. Jej hlav­ným cie­ľom je ne­twor­king a ok­rem toho, že tu náj­deš kre­a­tív­cov, in­ves­to­rov, in­flu­en­ce­rov a ľudí zo star­tu­po­vej scény, po­zvali sme aj pár mi­mo­riadne zvuč­ných mien, ktoré môžu tebe a tvo­jim ka­mo­šom ro­biť spo­loč­nosť.

Komentáre