Veď to po­znáš, každá takú máme! Ses­tra, len od inej mamy, spriaz­nená duša, naj­lep­šia ka­moška. Pri nej sa sme­ješ vždy o niečo hlas­nej­šie – sa­moz­rejme, aj v tej naj­nev­hod­nej­šej si­tu­ácii. Zlé ob­do­bie je vďaka nej zne­si­teľ­nej­šie, ne­vy­da­rené rande je u nej vtipná story a zlo­mené srdce zasa o niečo me­nej bolí. Vďaka nej sú spo­mienky šia­le­nej­šie, párty dl­h­šie a prob­lémy akoby máv­nu­tím prú­tika zmizli.

unsp­lash.com

Za­žili a pre­ská­kali sme toho už ne­sku­točne veľa. Tak veľa, že sa na­ozaj ne­mô­žeme roz­há­dať, pre­tože vieme o sebe už všetko. Prí­hod však ni­kdy nie je dosť, a preto sme si na­plá­no­vali, že toto leto toho za­ži­jeme ešte viac.

Vieš si to pred­sta­viť? Na­plá­no­vať letný trip iba s naj­lep­šou ka­moš­kou!

Ná­kupy v Mi­láne, dob­ro­druž­stvo v Ríme, alebo di­voká párty v Ho­land­sku? Po dl­hých úva­hách sme sa predsa len zhodli. A pre­tože sme stále tak tro­chu bez­ná­dejné ro­man­tičky, vy­brali sme jedno z najk­raj­ších miest Európy – Pa­ríž. (A tak­tiež sme stále veľké deti a náv­števu Dis­ne­y­landu si ne­od­pus­tíme.)

Vzhľa­dom na fakt, že ideme len my dve – bez fra­je­rov, a kufre nám ne­bude mať kto od­niesť, mu­síme zba­liť len to naj­dô­le­ži­tej­šie. A sa­moz­rejme, ako ty­pické ženy, s tým máme menší prob­lém.

Najk­rat­šie letné šaty, tie nové šaty, tie jedny voľné šaty, a možno ešte tie kve­to­vané šaty. Po­tom ove­ral na párty… A ktoré san­dále, či te­nisky?

ni­vea.sk

Ne­za­bud­núť ex­ternú na­bí­jačku a stiah­nuť go­ogle mapy, ktoré vy­uži­jeme aj off­line – orien­tačný zmy­sel nie je na­šou sil­nou strán­kou, aj keď stra­tiť sa v ma­leb­ných ulič­kách mesta má niečo do seba.

Po­la­roid, pre­tože čerstvo “vy­tla­čené” fotky v dneš­nej di­gi­tál­nej dobe majú svoje čaro. Na­chys­tať pla­y­list na cestu a ne­za­bud­núť všetky ta­nečné hity a spo­ločné srd­covky.

S koz­me­ti­kou je to tro­chu jed­no­duch­šie. Ces­tovný koz­me­tický ba­lík od Ni­vea je zá­chrana, ktorá ob­sa­huje všetko po­trebné, takže viac rie­šiť ani ne­mu­síme.

ni­vea.sk

Zba­liť po­sledné ma­lič­kosti, za­mknúť dvere, na­sa­diť sl­nečné oku­liare a ko­nečne po dl­hej dobe, len my dve, bez sta­rostí, bez po­vin­ností, bez zby­toč­nej ba­to­žiny a hlavne bez chla­pov! Za pa­miat­kami, vý­bor­ným jed­lom, kva­lit­ným ví­nom, ná­kupmi a spo­mien­kami – do Pa­ríža! 

Ak ešte stále zva­žu­ješ do­vo­lenku so svo­jou ka­ma­rát­kou, po­zri si nové vi­deo od Ni­vea a pre­čí­taj si viac TU.

Komentáre