o čo ide?

O nový pro­jekt, ktorý vzni­kol v hla­vách dvoch ma­ji­te­liek ani­mač­nej a even­to­vej agen­túry Neja ako hlav­ného or­ga­ni­zá­tora. A ktorý po oslo­vení a spo­loč­nom jed­naní na zá­klade už pred­chá­dza­jú­cich dl­ho­roč­ných spo­lu­prác, ohú­ril aj Ho­tel Lesná**** vo Vy­so­kých Tat­rách ako hlav­ného par­tnera tohto eventu.

Možno si po­viete čo je na tomto nové? Presne to, že ide o pro­jekt z tejto sféry ko­nečne za­me­raný aj pre pá­nov, nie len pre dámy! V ho­te­loch a v dneš­nej dobe pl­nej kon­ku­ren­cie sú sa­moz­rej­mos­ťou po­by­tové ba­líky, av­šak s mi­ni­mál­nou pri­da­nou hod­no­tou. A čo je lep­šie ako po­by­tový ba­lík s od­dy­chom v je­di­neč­nom štvor­hviez­dič­ko­vom ho­teli, spo­jený s veľ­ko­le­pým ex­klu­zív­nym even­tom pl­ným zvuč­ných mien v jed­nom? Nič ☺

zdroj: unsp­lash.com

čo event po­núka?

Fas­hion a be­auty we­e­kend po­núka pr­vý­krát na vý­chod­nom Slo­ven­sku veľmi úspešnú sit­do­wns­to­ries ot­vo­renú dis­ku­siu o ži­vote, opti­mizme a práci na sebe sa­mom s Ve­ro­ni­kou Cif­ro­vou Ostri­ho­ňo­vou v pia­tok, ktorá je ta­kisto mo­de­rá­tor­kou ce­lej mód­nej pre­hliadky v so­botu. Ochut­návku a pre­zen­tá­ciu vín pro­fe­si­onál­nym so­me­li­é­rom ho­tela, jógu s lek­tor­kou, ktorá sa ve­nuje ako je­diná v okolí aj Ajúr­vede. Vla­sová show s ma­ji­teľ­kou vla­so­vého štú­dia Ma­ry­lin, ktorá je zá­ro­veň jedna z na­jús­peš­nej­ších ka­der­ní­čok na vý­chod­nom Slo­ven­sku. Bar­ber´s show pre všet­kých pá­nov. Be­auty works­hop s cer­ti­fi­ko­va­nou make-up ar­tis­t­kou Ja­nou Ga­žu­ro­vou, ktorá vy­stu­puje pod ume­lec­kým me­nom Gazi a s ma­ji­teľ­kou na­jús­peš­nej­šieho žen­ského por­tálu Aka­dé­mia Krásy Dan­kou Kme­ťo­vou.

Niečo… už čo­skoro ☺️💙

A post sha­red by DANKA 🇸🇰 (@da­nie­lak­met) on

Fit­ness a li­fes­tyle works­hop s Luc­kou Dziv­ja­ko­vou, cer­ti­fi­ko­va­nou kon­dič­nou a fit­ness tré­ner­kou, po­rad­ky­ňou a ma­ji­teľ­kou úspeš­nej značky Zmeň sa dnes, ktorá po­máha de­siat­kám ľudí. Módna pre­hliadka, na kto­rej sa od­pre­zen­tujú skvelý módny di­zaj­néri a pop­redné značky ako OG Olí­via Gla­mour, Ca­tras­hwalk, Ver­mori, Frank­lin´s, sa­lón Ro­yal, to­pánky Rela shoes, to­pánky Stay We­ird a do­pl­nky Arianna de­sign. Mo­dely budú pred­vá­dzať nád­herné pro­fe­si­onálne mo­delky. Pre­hliadka bude do­pl­nená a ozvlášt­nená ta­neč­nými vy­stú­pe­niami úspeš­nej ta­neč­nej sku­piny BDSc­rew a spe­vác­kymi vstupmi skve­lej slo­ven­skej spe­váčky Ve­ro­niky Strap­ko­vej. Celú pre­hliadku bude zvu­čiť a os­vet­ľo­vať vý­borný tím 2s2 sound. No a po pre­hliadke čaká na všet­kých zú­čast­ne­ných fo­to­s­tena a skvelé drinky.

krásny sku­tok

Tento event ne­na­zý­vame a ani ne­pre­zen­tu­jeme ako cha­ri­ta­tívny, keďže je podľa nás najk­raj­šie ro­biť cenné veci aj vtedy, keď sa ni­kto ne­po­zerá. Av­šak je fajn, aby o tom ľu­dia ve­deli. Módna pre­hliadka v so­botu bude do­pl­nená aj o „mi­nid­ražbu“ vecí, ktoré majú dušu, ako to vo­láme my. Vy­ro­bené cenné veci ru­kami nie­kto­rých týchto úspeš­ných ľudí a celá fi­nančná hod­nota z tejto dražby bude ve­no­vaná a osobne od­ne­sená ma­ji­teľ­kami agen­túry na Det­skú on­ko­ló­giu v Ko­ši­ciach. Roz­hod­nu­tie bolo jed­no­značné z na­šej strany a po sú­ve­ren­nom od­sú­hla­sení ma­ji­teľa Ho­tela Lesná pá­nom Iva­ni­čom, aj fi­nálne. Na­koľko my ako ma­ji­teľky agen­túry máme osobné skú­se­nosti s oko­ló­giou v Ko­ši­ciach na zá­klade pred­chá­dza­jú­cich spo­lu­prác a osob­ných náv­štev de­ti­čiek a ich ro­di­čov na od­de­lení, vieme kam, komu a prečo tie pe­niaze pôjdu.

ak by bolo málo…

We­e­kend a event plný mo­ti­vá­cie, zá­bavy, krásy, módy a úspeš­ných ľudí stále ne­po­nú­kol úplne všetko. Pre všet­kých hostí je v cene tohto ví­kendu ta­kisto lu­xusný a špič­kový ser­vis Ho­tela Lesná****. My sme radi, že práve my týmto even­tom mô­žeme od­štar­to­vať nový kon­cept tohto ho­tela a to „adult friendly ho­tel“. Týmto sa tento ho­tel ako je­diný v Tat­rách za­píše pod tento kon­cept. Všet­kých hostí teda čaká na Slo­ven­sku je­di­nečné L´oc­ci­tane Spa, ma­sáže s 10% zľa­vou, vy­ni­ka­júca gas­tró­no­mia oce­nená aj pre­stíž­nymi ce­nami TREND res­tau­rant, skvelý ser­vis a vý­borná at­mo­sféra tohto ho­tela.

Komentáre