„Mu­síš po­znať svoju cenu. Mu­síš po­znať roz­diel me­dzi tým čo do­stá­vaš a tým, čo si za­slú­žiš.“ To že sa ti dejú zlé veci ne­zna­mená, že si zlý člo­vek.

Hej, jasné, chá­pem, som lep­šia ako to čo sa mi v ži­vote deje, bla bla bla, klišé ktoré po­ču­ješ stále do­okola. Ja sama som nie­kedy pod­ce­ňo­vala dô­le­ži­tosť týchto „múd­rostí“, neb­rala som to vážne, no v po­sled­nej dobe som si za­čala uve­do­mo­vať vý­znam nie­kto­rých vecí, ma­lič­kostí ako sa ti môže zdať táto. Pre­tože od ta­kýchto ma­lič­kostí sa od­víja veľa.

zdroj: unsp­lash.com

To ako sa sprá­vaš k sebe, ako sa o seba sta­ráš, te­raz ne­mys­lím na­vo­nok, hlavne o svoje men­tálne zdra­vie, to všetko je vi­dieť. Se­ba­úcta je niečo, čo mno­hým ľu­ďom v dneš­nej dobe chýba. Bo­daj by nie keď sa ne­us­tále po­rov­ná­vame s ka­de­kým a zni­žu­jeme si se­ba­ve­do­mie ani sami ne­vieme ako. Se­ba­úcta sa pod­ce­ňuje. Je dô­le­žitá, nie se­becká. Každý músí po­znať svoju hod­notu, ktorá je veľká, väč­šia ako ne­jaké prob­lémy, ľu­dia kto­rých ne­mu­síš, veci ktoré ne­rada ro­bíš a tak cel­kovo, ty si nad tým všet­kým. Je dô­le­žité si uve­do­miť že ty si sama pre seba viac ako je pre teba tvoja dobrá ka­ma­rátka, ro­dina, pria­teľ, ho­cikto… Na 1. mieste si ty.

 

  • Po­tre­bu­ješ byť raz za čas sama
  • Po­tre­bu­ješ si od­dých­nuť
  • Po­tre­bu­ješ ne­rie­šiť

 

Úpri­mne, svet sa ne­zrúti keď pre­sta­neš rie­šiť os­tat­ných. Svet sa ne­zrúti ani keď si dáš na chvíľu pauzu od všet­kého a pre­sta­neš rie­šiť úplne. Jedna veľmi dô­le­žitá vec je, uve­do­miť si čo je na­ozaj dô­le­žité a na čom ti bude v bu­dúc­nosti zá­le­žať. A čo je úplne zby­točné rie­šiť a trá­piť sa tým.

zdroj: unsp­lash.com

Takže sa hlavne sta­raj o seba. Sta­raj sa o to, aby si bola šťastná, aby si bola na seba hrdá. Ne­ne­chaj sa od­ra­diť  bez­výz­nam­nými „prob­lé­mami“, ta­kých bolo veľa a ešte ich veľa bude. Urč si pri­ority ale ne­pre­há­ňaj to, vždy maj od­stup a buď nad ve­cou. Ľahko sa po­vie ale spra­viť to je už ťaž­šie,ale ja ve­rím že ty to zvlád­neš.

Komentáre