Vždy som sa ču­do­vala, prečo člo­vek, ktorý sa roz­ho­dol ne­chať ma tak sa po čase vra­cia a chce ma zís­kať spať. Prečo vô­bec od­išiel?!

Ho­vorí sa, že láska nie­kedy ne­stačí. Možno nie je ten správny čas, možno si po­viete, že nie­kde na inom mieste v inom čase by to fun­go­valo. Možno ti po­vie, že sa po­tre­buje sú­stre­diť na ka­ri­éru. Možno po­tre­buje od­ísť do za­hra­ni­čia za­ro­biť si pe­niaze. Možno sa musí sú­stre­diť na školu, a vy­lú­čiť zo ži­vota všetko čo ho rozp­ty­ľuje. A možno ti ani ne­po­vie dô­vod, len sa zo dňa na deň vy­parí.

A po­tom, po­tom keď sa veci ustá­lia, keď vy­skúša iné diev­čatá, ve­černé party, sex na jednu noc a uve­domí si, že tak ne­jako mu to všetko ne­stojí za to, alebo sa za­čína nu­diť a pre­stáva ho to ba­viť, vtedy sa snaží do­stať na­s­päť k tebe a zís­kať ťa znova. K tej, ktorá  mu stále dá­vala po­cit, že je mi­lo­vaný. K tej pri kto­rej sa cí­til ako doma. K tej, pri kto­rej mo­hol byť sám se­bou a mi­lo­vala na ňom všetky jeho chyby. Tej, ktorá ho ví­tala s ot­vo­re­nou ná­ru­čou  a do­ká­zala si nájsť čas, aj keď to bolo naj­me­nej vhodné. Do­ká­zala si za­ria­diť po­vin­nosti pop­rí­pade ich pre­su­núť na ne­skôr len preto, aby si bola s ním. A on sa aj tak roz­ho­dol od­ísť.

unsp­lash.com

Ne­hľa­daj člo­veka, ktorý je schopný sa po čase k tebe znova vrá­tiť. Za­slú­žiš si niečo lep­šie. Nie­koho, kto ni­kdy ne­odíde. Za­slú­žiš si člo­veka, ktorý pri tebe zo­stane stáť, aj keď sa svet okolo teba bude rú­cať.

Za­slú­žiš si chlapa, pre kto­rého bu­deš stále pr­vou voľ­bou, aj keby mal na vý­ber mi­lión mož­ností, pre­tože si uve­do­muje, koho má pri sebe a to, aká si je­di­nečná.  Za­slú­žiš si ta­kého, kto ne­odíde, aj keď si nájde lep­šie pla­tenú prácu alebo si kúpi drah­šie auto.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto aj na­priek tomu , že sa bu­deš cí­tiť stra­tená a veci v ži­vote sa ne­budú vy­ví­jať podľa plánu, roz­hodne sa stáť pri tebe a pri­po­mí­nať ti to, aká si silná. Nie­koho, kto ťa ne­ne­chá samú, keď vidí aká si smutná a vie, že ži­vot nie je stále len ru­žový a vzru­šu­júci. Za­slú­žiš si člo­veka, kto­rému po­vieš ta­jom­stvá z tvo­jej mi­nu­losti, na ktoré nie si hrdá, kto­rému pre­zra­díš svoje temné stránky a on aj na­priek tomu zo­stane. Dievča, za­slú­žiš si muža, kto­rému mô­žeš po­ve­dať, že ho máš viac než len rada a on ostane. Nie­koho kto sa ne­bojí tvo­jej lásky.

31298405033_5b085d912c_o

thought­ca­ta­lolg.com

Viem, že ak nie­koho mi­lu­ješ stále ča­káš, že sa vráti. Ale lep­šie by bolo, keby ni­kdy ne­odi­šiel. To, že sa nie­kto roz­hodne od­ísť o nie­čom svedčí. Sama naj­lep­šie vieš, či by si bola schopná dob­ro­voľne opus­tiť člo­veka, na kto­rom ti zá­leží aj na­priek tomu, že by chcel, aby si os­tala.

#ci­tat ? #laska ?#vzťahy ? #od­zadu

A post sha­red by Od­zadu.SK (@od­zadu) on

Komentáre