Každá žena si za­slúži byť mi­lo­vaná. Byť v stave, kedy jej mo­tý­liky lie­tajú v bru­chu a ona vie, že na­ozaj a do bodky žije z lásky. Za­slúži si, aby bola oce­nená za to, čo robí. Za­slúži si bozk pri od­chode do ro­boty a ta­kisto si aj za­slúži bozk na pri­ví­ta­nie. Za­slúži si ky­ticu kve­tov, nie­len keď má svia­tok.

Má ná­rok na to, aby ju nie­kto chá­pal, aby ju nie­kto pod­po­ro­val v jej snoch a tak­tiež jej do­vo­lil pl­niť si ich. Má ná­rok na „vy­pad­nu­tie“, kedy len tak sama alebo s naj­lep­šou ka­ma­rát­kou si zbalí iba naj­nut­nej­šie veci a od­íde sto­po­vať smer Ta­lian­sko.

large-2

pin­te­rest.com

Za­slúži si po­hár dob­rého vínka k ve­čeri, ktorú urobí jej muž. Ne­po­hŕda, ak by jej muž uva­ril ve­čeru. Za­slúži si od­me­niť sa tým, že si kúpi niečo na seba. Za­slúži si ti­cho a sa­motu len s kni­hou. Má ná­rok na chyby, kto­rých sa do­pustí, ak si uve­do­muje ich váž­nosť a chce sa po­u­čiť. Za­slúži si po­čuť, že je krásna a je­di­nečná. Za­slúži si úctu a re­špekt. Za­slúži si ve­dieť pravdu. Má ná­rok na slo­bo­dou ná­zoru.

My, ženy, to tiež vieme nie­kedy riadne pre­písk­nuť. Nie­kedy ne­vieme čo chceme, ne­skôr pla­čeme a du­šu­jeme sa, že toho chra­púňa už ni­kdy ne­vpus­tíme do nášho ži­vota. Vieme byť zlé až pa­no­vačné, ob­čas zá­vi­díme na­šim ka­ma­rát­kam, prečo tak dobre vy­ze­rajú a pri­tom po­ze­ráme smutne do zrkadla, že chceme schud­núť či pri­brať. Ne­skôr stret­neme „Pána Bož­ského“, ktorý nám presne vy­ho­vuje, av­šak je až moc do­ko­nalý.

Je vy­pra­co­vaný, úspešný a bo­hatý, jeho bý­valé sú samé vhodné kan­di­dátky na Miss Uni­verse a my sa au­to­ma­ticky po­zrieme na seba a po­vieme si, že prečo by práve s nami mal cho­diť nie­kto tak skvelý. I keď ve­rím, že časy, kedy sa ženy viac pod­ce­ňo­vali a scho­vá­vali pred sve­tom sú už za nami. Z nás „rastú“ do­spelé, se­ba­ve­domé a in­te­li­gentné žen­ské, ktoré sa vy­smejú tomu, ak im nie­kto po­vie, že by mali ísť na plas­tiku, mali by mať kraj­šie pr­sia či zho­diť pár kíl.

alexis-ren-and-jay-alvarrez-alexis-ren-39318691-500-334

pin­te­rest.com

Hor­šie by to bolo aj v tom prí­pade, ak by ten do­tyčný tej skvost­nej a prudko in­te­li­gent­nej vety, bol muž. Náš muž. Ten tvoj, ktorý na za­čiatku bol po­dobný všet­kým Hol­ly­wo­od­skym hr­di­nom, ale mo­men­tálne je iba za­tr­pk­nutý. Ak po­čú­vaš to, koľko máš schud­núť, že sa máš v po­steli viac uvoľ­niť lebo je to nuda a tvoje jedlá sa ne­dajú jesť, tak asi niečo nie je v po­riadku. V kaž­dom vzťahu pri­chá­dza ob­do­bie, kedy sa viac pod­pi­chu­jete a há­date, ako je zvy­čajné, no po­chop, že nie­ktoré vety vo vzťahu sú za­ká­zané a ne­taktné. Mys­lím, že i ty ob­čas pre­mýš­ľaš, či si v správ­nom vzťahu. Alebo, ak si ne­za­daná, či bu­deš nie­kedy úp­rimne mi­lo­vaná a šťastná. Nech už máš muža, alebo naňho ešte len ča­káš, pa­mä­taj si, že i ty si za­slú­žiš byť mi­lo­vaná.

Nie­kedy však môžme uro­biť vo vzťahu ho­cičo, no ne­zís­kame si úctu. Ne­skôr si mys­líme, že si lásku ne­za­slú­žime, pre­tože pre ňu ne­ro­bíme do­sta­točne veľa. Sna­žíme sa celé roz­dať, byť do­ko­nalé a pri­tom stí­hať kaž­do­denné po­vin­nosti. Pri­tom to nie je o tom, ako si v láske do­ko­nalá, či už si sa ko­nečne na­učila po­riadne va­riť alebo či si už ko­nečne zme­nila účes. Je to o Vás dvoch a o tom, že viete o svo­jich chy­bách a re­špek­tu­jete ich. Tebe na­prí­klad ne­vadí, že fajčí a jemu ne­va­dia sia­ho­dlhé ná­kupy.

large-1

pin­te­rest.com

Viete si pri­znať svoje chyby ale si ich aj od­pus­tiť. Vtedy si za­slú­žite je­den dru­hého a ty si za­slú­žiš byť mi­lo­vaná. Keď vieš, že honba za do­ko­na­los­ťou je čistý vý­my­sel a jed­no­du­cho je to tá pravá, ne­fal­šo­vaná, úp­rimná a jemná láska. A za­čneš chá­pať, že bozky nie sú zmluvy a dary nie sú sľuby. Láska jed­no­du­cho nie je niečo za niečo. Jed­no­du­cho mi­lu­ješ. Nie si sľu­bo­techna a ani vždy dobre na­la­dená žena či žen­ská, ktorá všetko vie. To za prvé.

No máš svoju hod­notu.  To, že máš isté chyby ne­zna­mená, že si mys­líš, že si ne­za­slú­žiš dob­rého muža či na­ozaj­stnú lásku. Každá si za­slú­žime lásku. A každá sme pre ňu stvo­rená. Tak už pro­sím, ne­maj po­chyby.

Mi­lu­jeme. Každý z nás. Nie­kto za­sle­pene, iný cit­livo a slo­bodne. Ne­viem, ako mi­lu­ješ, av­šak ne­ho­vor mi dô­vody. Ja len chcem, aby si úp­rimne mi­lo­vala, ale i úp­rimne bola mi­lo­vaná.

Pre­tože si za­slú­žiš byť mi­lo­vaná.

Komentáre