Zásady používania súborov Cookie

S cie­ľom za­bez­pe­čiť riadne fun­go­va­nie tejto we­bo­vej lo­ka­lity pri jej pre­ze­raní nie­kedy ukla­dáme na va­šom po­čí­tači alebo mo­bil­nom za­ria­dení malé dá­tové sú­bory co­okie.

Prečo ich po­u­ží­vame?

Vďaka týmto sú­bo­rom si náš web ukladá in­for­má­cie o va­šich kro­koch a na­sta­ve­niach. Umožní to, že pri ďal­šej náv­števe, ne­bu­dete mu­sieť napr. opäť za­dá­vať pri­hla­so­va­cie meno alebo me­niť na­sta­ve­nia, ak ste si ho pred­tým pre­sta­vili.

Sú­bory co­okie mô­žete po­u­ží­vať alebo zma­zať podľa uvá­že­nie – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke https://www.about­co­okies.org/.

Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okie vo va­šom za­ria­dení a väč­šinu pre­hlia­da­čov na­sta­viť tak, aby ste zne­mož­nili ich ukla­da­nie. Ak ich však za­ká­žete ne­vieme za­ru­čiť bez­chybné fun­go­va­nie por­tálu.

Viac ty­pov co­okie

Na Od­zadu.sk po­u­ží­vame nie­koľko ty­pov co­okie – do­časné sa vy­mažú ako­náhle opus­títe naše stránky, trvalé zo­stanú vo va­šom za­ria­dení, kým ne­up­ly­nie ich plat­nosť alebo do ich ruč­ného vy­ma­za­nia.

Pre pre­vádzku sú naj­dô­le­ži­tej­šie zá­kladné sú­bory co­okie, ktoré umož­ňujú po­u­ží­va­nie hlav­ných fun­kcií, kto­rými sú napr. za­pa­mä­ta­nie pri­hlá­se­nia, pred­vy­pl­ne­nie for­mu­lá­rov a pod.

Pre­vádz­kové sú­bory co­okie nám po­má­hajú lep­šie vás spoz­nať a vďaka nim mô­žeme zlep­šiť náš ob­sah či di­zajn. Slú­žia na ana­lýzu, zhro­maž­ďujú šta­tis­tické in­for­má­cie, uka­zujú nám, kde ste na na­šom webe klikli a akú stránku ste na­po­sledy nav­ští­vili.

Funkčné sú­bory co­okie nám po­má­hajú vy­lep­šiť funkč­nosť stránky. Pa­mä­tajú si, čo ste pri po­sled­nej náv­števe zme­nili a pri ďal­šej náv­števe tak ne­bu­dete mu­sieť opäť me­niť na­sta­ve­nia, ktoré ste pred­tým zme­nili.

Re­klamné sú­bory co­okie po­u­ží­vame na zo­bra­ze­nie ob­sahu re­klám, ktoré sa pris­pô­so­bujú va­šim zá­uj­mom a teda vám mô­žeme po­núk­nuť re­klamy, ktoré by mohli byť pre vás zau­jí­mavé. Nám na­opak po­má­hajú lep­šie za­cie­liť priamu mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu a me­rať efek­tív­nosť re­klam­ných kam­paní.

Na na­šej stránke mô­žete nájsť in­teg­ro­vaný ob­sah z iných we­bov, preto môžu byť po­čas po­u­ží­va­nie na­šej we­bo­vej lo­ka­lity vy­tvo­rené sú­bory co­okie tre­tích strán, ktoré ne­pod­lie­hajú na­šej kon­trole. Je to na­prí­klad v prí­pade ak pre­ze­ráte vi­deo z You­Tube alebo od­kaz z Fa­ce­bo­oku či Twit­teru. Ak chcete ve­dieť, ako tieto tre­tie strany po­u­ží­vajú sú­bory co­okie, pre­čí­tajte si zá­sady ochrany sú­kro­mia a po­u­ží­va­nie co­okie týchto slu­žieb.