Ma­ter­ská spo­loč­nosť zná­mej mód­nej značky Zara, In­di­tex, práve do­siahla mo­nu­men­tálny míľ­nik! Hod­nota In­di­texu na trhu je viac ako 100 mi­liard eur a stala sa naj­hod­not­nej­šou fir­mou v Špa­niel­sku.

Prečo je Zara taká úspešná? Pre jej uni­kátnu stra­té­giu! Žiadne ob­rov­ské ná­klady jed­not­li­vých mód­nych kús­kov, ktoré po­tom nosí celý svet a ty máš po­maly prob­lém vziať si ho von. Zara pro­du­kuje tex­til v ma­lých množ­stvách a svoje ko­lek­cie mení oveľa čas­tej­šie, ako kto­koľ­vek iný. Zara nemá prob­lém vy­dať novú ko­lek­ciu aj raz za dva týždne.

1_59

Táto stra­té­gia je úspešná z dvoch dô­vo­dov. Jed­nak me­dzi zá­kaz­níkmi vy­tvára ver­nosť. Ľu­dia majú po­cit, že aby ne­zmeš­kali žiadny nový kú­sok, po­tre­bujú cho­diť do Zary pra­vi­delne. Ve­dia, že na­roz­diel od nie­kto­rých zna­čiek, ktoré po­nú­kajú rov­naké tričká aj roky, tu nájdu tak­mer vždy niečo nové.

Zá­kaz­ník si tiež lep­šie ro­zmyslí, či si vec kúpi. O týž­deň už túto mož­nosť dosť možno mať ne­bude. Zara ok­rem toho pro­du­kuje di­zaj­nér­ske kúsky s čis­tej­ším di­zaj­nom, ako jej priama kon­ku­ren­cia v po­dobe H&M a Fo­re­ver 21.

Re­port z Gold­man Sachs per­fektne vy­sti­huje, prečo je Zara schopná vy­zvať tých naj­väč­ších mód­nych gi­gan­tov.

amancio_ortega

Tra­dičné módne značky majú tímy di­zaj­né­rov, ktorí na­vrhujú módu na celý rok do­predu. A práve tu pri­chá­dza naj­väč­šie ri­ziko. V ta­kom šia­le­nom a ne­pred­ví­da­teľ­nom prie­mysle sa jed­no­du­cho ne­tra­fíš a celý tvoj rok je po­ka­zený. Tržby pre­daj­cov ako Gap, Aberc­rom­bie & Fitch, Ann Ta­y­lor či Ame­ri­can Eagle tak môžu kto­rý­koľ­vek rok vý­razne kles­núť.

Na­priek vý­raz­nej do­mi­nan­cií na sve­to­vých tr­hoch In­di­tex ne­za­sta­vuje a ďa­lej vo svo­jom roz­voji po­kra­čuje. Len do konca roka plá­nuje firma ot­vo­riť na Man­hat­tane osem no­vých po­bo­čiek.

2_44

Je to skvelá firma, so skve­lým kon­cep­tom a lo­gic­kým ras­tom. Na­vyše, po­ten­ciál na ďalší rast tam stále je.

Kam to môže Zara do­tiah­nuť? S týmto prí­stu­pom ur­čite ďa­leko. No úspech In­di­tex-u ur­čite ne­ne­chá kon­ku­ren­ciu chlad­nou. V ko­neč­nom dô­sledku tým ale zís­kame hlavne my, zá­kaz­níci.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Komentáre