Leto je už v pl­nom prúde a spolu s ním sa mô­žeme te­šiť na letné fes­ti­valy, dis­ko­téky pod ho­lým ne­bom alebo od­dy­cho­va­nie pri vode.

Dnes ti uká­žem pár in­špi­rá­cií na účesy, ktoré ťa roz­hodne oži­via. Sú ide­álne na všetky ak­cie, ktoré ťa ča­kajú. Či už máš pred se­bou deň pri pláži alebo si sa roz­hodla, že pôj­deš na tu­ris­tiku.

Mô­žeš zvo­liť roz­pus­tené vlasy, ktoré sú síce veľmi pekne upra­vené, no v ho­rú­ča­vách skôr ne­prak­tické. Náj­deš tu preto aj veľa za­ple­ta­ných a oz­do­be­ných vr­ko­čov.

Čo tak ich vy­skú­šať s tvo­jou naj­lep­šou pria­teľ­kou?

 

Komentáre