Ne­exis­tuje sta­no­vená doba, za ktorú sa máš vy­hra­bať z roz­chodu. Takže je to nor­málne, keď pre­šiel rok a stále sa vra­ciaš do ob­do­bia, kedy ste tvo­rili šťastný pár. Ak však nech­ceš pre­žiť ďalší rok trá­pe­ním sa otáz­kami za­čí­na­jú­cimi slov­kom „prečo“ a ča­ka­ním v ilú­zii roz­práv­ko­vého ná­vratu k sebe, je čas za­mi­lo­vať sa do seba od­znova. Naj­ťaž­šie sú na zme­nách za­čiatky. Áno, pred­stava šťast­ného ži­vota bez neho je tak­mer ne­možná. Tak veľmi si ľú­bila, až si za­budla, aké je to mi­lo­vať seba samú.

Ne­hľa­daj vy­svet­le­nia

Jed­nou z naj­väč­ších chýb, ktorú ro­bíme po roz­chode je hľa­da­nie dô­vodu. Sna­žíme sa po­cho­piť a vy­svet­liť si ko­na­nie toho dru­hého. Av­šak pát­ra­ním po prí­či­nách mô­žeme strá­viť roky, a aj tak sa k vy­svet­le­niu ne­dop­ra­cu­jeme. Čo sa stalo, stalo sa. Te­raz je dô­le­žité čo bude na­sle­do­vať.

foto: elitedaily

foto: eli­te­daily.com

Všetko zlé je na niečo dobré

Bo­lesť zo skla­ma­nia z ex-pria­teľa sa stala mo­jou sú­čas­ťou. Nie­žeby som si ju uží­vala, ale ovplyv­nila ma na­toľko, že na veci po­ze­rám úplne z iného uhla po­hľadu. Nie každá láska musí kon­čiť hap­py­en­dom. Nie­kedy sa za­ľú­bime a na­miesto „až kým nás smrť ne­roz­delí“, nám okol­nosti pri­nesú prí­le­ži­tosť na osu­dovú zmenu.

Krok vpred

Po­tre­bu­ješ sa po­hnúť ďa­lej, ale ak si bu­deš ne­us­tále pri­po­mí­nať ako veľmi ti bolo ub­lí­žené a ako sa cí­tiš dot­knuto, tak sa vpred ne­po­su­nieš. Od­pusti mu. Ne­mys­lím tým za­bud­núť na všetko zlé a vrá­tiť sa k nemu, ale pre­staň sa hne­vať. Hnev ne­pro­spieva ani tvojmu zdra­viu ani osob­nému roz­voju. A v ne­po­sled­nom rade ťa upína myš­lien­kami stále k tvojmu bý­va­lému.

foto: elitedaily

foto: eli­te­daily

Uve­dom si svoju hod­notu

Pr­vým kro­kom pri znovu za­ľú­bení sa do seba je uve­do­me­nie si svo­jej hod­noty. Sta­nov si me­dze a s ohľa­dom nich ne­rob kom­pro­misy. Ni­kdy ne­po­púš­ťaj od svo­jich pri­orít v snahe udr­žať si nie­koho alebo niečo.

Nič ne­ľu­tuj

Ro­biť chyby je ľud­ské. Po­u­ka­zujú na to, kým sme a kým chceme byť. Preto je dô­le­žité po­u­čiť sa z nich. Možno si bý­va­lému vy­čí­tala veľa vecí, možno si sa s ním há­dala často, ale všetko to bolo z dô­vodu, že ti na ňom zá­le­žalo a ľú­bila si ho. Ne­ľu­tuj to.

foto: elitedaily

foto: eli­te­daily

Drsná ako oni

Za­mi­lo­vala si si jeho vr­to­chy a ne­do­ko­na­losti, tak prečo nez­bož­ňu­ješ aj tie svoje?  Ne­ob­lom­nosť, dr­ža­nie sa nad ve­cou, či ľah­ko­váž­nosť mu­žov nás vždy fas­ci­no­vala. Tak prečo sa ne­nau­číme byť drs­nými aj my?

Ži na­plno

Pre svojho ex pria­teľa si chcela len to naj­lep­šie, to je dô­vod prečo si od neho vy­ža­do­vala vždy viac. Ne­pri­púš­ťala si si mož­nosť, žeby v ži­vote niečo ne­do­ká­zal. Vo všet­kom si ho  pod­po­ro­vala. Obrať všetku tú po­zor­nosť te­raz na seba. Ve­nuj sa svo­jím ko­níč­kom, nájdi si nové zá­ľuby, ži a plň si sny a po čase si uve­do­míš, že si opäť šťastná ☺

zdroj: puc­ker­mob.com

Komentáre