Za­mi­luj sa do nie­koho, s kým mô­žeš vždy po­čí­tať. Od­daj sa osobe, ktorá ti do­káže po­môcť spl­niť všetko ne­možné. Osoba, ktorá bo­juje za to, aby veci fun­go­vali, keď nám sa­motná re­a­lita príde zlo­žitá a za­stra­šuje nás.

Za­mi­luj sa do nie­koho, kto na tebe vidí, že s nie­čím bo­ju­ješ a roz­hodne sa nie len pri tebe zo­stať, ale stojí na tvo­jej strane a po­máha ti s tým bo­jo­vať. Snaž sa nájsť nie­koho, kto ťa do­káže ochrá­niť v tme, kto ťa do­káže roz­žia­riť za chlad­ných daž­di­vých dní. Nie­koho, kto chce byť pre teba ten naj­lepší, keď ty sama pre seba nie si. Nie­kto, kto ti usta­vične pri­po­mína tvoju silnú stránku, keď sa cí­tiš slabá.

6796575-gorgeous-couple-wallpaper

foto: att­ract­me­ny­ou­want.com

Za­mi­luj sa do nie­koho, kto ne­vyt­vára po­cit, že za­mi­lo­vať sa je ťažké. Daj srdce nie­komu, kto ťa ne­na­zýva sla­bou, keď sú svoje city na dne. Nie­kto, kto zbož­ňuje to nežné stvo­re­nie, akým si ty a kto bo­juje za to, aby ťa ochrá­nil v tomto tvrdom svete.

Za­mi­luj sa do nie­koho, kto ťa stále vy­zýva a in­špi­ruje k tomu, aby si za­čala roz­mýš­ľať a mala svoj ná­zor. Za­mi­luj sa do nie­koho, kto v tebe roz­páli di­vošku, kto roz­víja tvoju my­seľ, tak akým sme­rov sa vy­víja tvoje srdce.

Za­mi­luj sa do nie­koho, kto re­špek­tuje tvoje zmeny, pre­tože chápe, že ras­tieš. Ve­nuj sa osobe, ktorá s úža­som po­zerá na to, ako na­pre­du­ješ, ako rozk­vi­táš. Nie­kto, kto ťa mi­luje nie len preto aká si, ale aj akou po­ten­ciálne mô­žeš byť.

The autumn flower of sun flare.

foto: huf­fing­ton post

Pro­sím, ne­us­po­koj sa s nie­čím me­nej­cen­ným. Nauč sa niečo o sebe, bo­juj za sny, ktoré máš vo svo­jom srdci. Ne­chaj vy­rásť svoje túžby a ob­ja­vuj svoje po­treby. Keď na­stane správny čas, za­mi­lu­ješ sa do osoby, ktorá bude oce­ňo­vať všetko za čím si sto­jíš, ktorá ťa bude ob­di­vo­vať tak veľmi, ako by si si sama ni­kdy ne­do­ká­zala pred­sta­viť. Keď na­stane ten správy čas, láska, ktorú máš sa stane tou naj­dô­le­ži­tej­šou v tvo­jom ži­vote a ty na­ko­niec po­cho­píš, prečo si mu­sela tak dlho ča­kať.

Komentáre