Ob­čas stret­neme toho správ­neho člo­veka v ne­správ­nom čase a na ne­správ­nom mieste. Alebo na­opak, pri­pra­vení sme , no osoba, s kto­rou sa stre­tá­vame nie je pre nás. Po­tom tvr­díme, že vzťahy sú kom­pli­ko­vané a rad­šej osta­neme samé. Av­šak člo­vek je tvor spo­lo­čen­ský a vy­ža­duje si lásku. Prečo inak by o nej ne­us­tále vzni­kali nové piesne a básne?

No exis­tuje roz­diel me­dzi za­mi­lo­va­nos­ťou a sku­toč­nou lás­kou. Za­tiaľ čo v pr­vom prí­pade ne­do­ká­žeme ovplyv­niť, kto nám padne do oka a pri kom sa nám roz­trasú ko­lená spre­vá­dza­júc s po­vest­nými mo­tý­likmi v bru­chu, sku­točná láska je niečo, na čom treba usi­lovne a dl­ho­dobo pra­co­vať. Za­mi­lo­va­nie je zvy­čajne spon­tánne a ne­ča­kané, za­tiaľ čo láska a pri­pú­ta­nosť k jed­nému člo­veku je voľba.

@mood_pas­sion via 📸 @ju­liat­reg

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

Možno sa pý­taš samá seba, ako je možné, že ti všetky vzťahy po čase stros­ko­tali. Možno je to práve tým, že po­čia­točné nad­še­nie a za­mi­lo­va­nosť po­mi­nulo (tak ako to vždy býva) a na rad malo prísť niečo vážne, prečo ste sa mali roz­hod­núť obaja.

No voľba byť s tým dru­hým musí pre­be­hnúť na oboch stra­nách a sta­vať most len z jed­nej je hlú­posť. A možno by ne­bolo úplne „od­veci“ si hneď na za­čiatku s par­tne­rom vy­jas­niť, čo od seba oča­ká­vate. Ne­mala by si sa báť klásť mu se­ri­ózne otázky o tom, ako vníma dl­ho­dobé vzťahy. Ten, kto od za­čiatku vie, že na vzťah pri­pra­vený nie je, no za­pá­čili sa mu tvoje krásne oči a cha­rizma, ti na­naj­výš tak po­ple­tie hlavu a za­ne­chá samú vy­čí­ta­júc si, čo je s te­bou ne­správne.

Láska by vô­bec ne­mu­sela byť taká zlo­žitá, keby sme všetci od za­čiatku ve­deli po­ve­dať, čo od nej oča­ká­vame. Keby sme ve­deli roz­lí­šiť chvíľ­kové vzru­še­nie od nie­čoho, čo je stále a robí nás šťast­nými z dl­ho­do­bého hľa­diska. Mys­lím si, že je to celé o tom, roz­hod­núť sa každý deň pre jed­ného člo­veka. A to aj vtedy, keď okol­nosti nie sú ide­álne. Aj vtedy, keď sa nám nú­kajú nové mož­nosti. Aj vtedy, keď na­stane ne­jaký prob­lém, ktorý mô­žete vy­rie­šiť spo­ločne alebo sa jed­no­du­cho vzdáte.

Na­ozaj kva­litné vzťahy ne­pa­dajú len tak z neba, ani ne­rastú na stro­moch. Je za nimi kaž­do­denná práca a roz­hod­nu­tie, za­mi­lo­vať sa do člo­veka, vedľa kto­rého sa ráno pre­bú­dzame.

Komentáre