Trend ne­za­sta­víš, ale jeho ko­lo­beh sa nám krásne opa­kuje.

Ty­pic­kým prí­kla­dom sú te­nisky adi­das fal­con, ktoré sú in­špi­ro­vané naj­výz­nam­nej­šími si­lu­e­tami v 90 ro­koch. Te­nisky majú ori­gi­nálny se­ba­ve­domý vzhľad. Pý­šia sa žia­ri­vými far­bami a zdo­bia ich me­ta­lické de­taily. Sú jed­no­du­cho krásne, a preto sa ne­treba ču­oda­vať že hash­tag #adi­das­fal­con do­slova be­hom pár dní za­pla­vil ins­ta­gram feed po ce­lom svete. Ob­ľú­bila si ich aj jedna z naj­sle­do­va­nej­ších ins­ta­gra­me­riek Ky­lie Jen­ner.

Te­nisky adi­das fal­con náj­deš na aran­buru.

zdroj: aran­buru.sk
zdroj: aran­buru.sk
zdroj: aran­buru.sk

V spo­lu­práci s aran­buru.sk

Komentáre