Trendy sa me­nia snáď každý týž­deň, to čo si si kú­pila včera už zaj­tra môže byť úplne mimo. Ob­čas mi to až le­zie na nervy, kú­pim si o číslo men­šiu ko­šelu ako mo­ti­vá­ciu a keď do nej schud­nem, už sa nedá no­siť.

O to viac som sa v po­sled­ných me­sia­coch za­čala sú­stre­diť na zá­klady, ktoré má každý šat­ník ob­sa­ho­vať. Sna­žím sa za­ob­sta­rať si čo naj­viac kús­kov, o kto­rých viem, že za­ru­čene ni­kdy ne­o­mr­zia.

Toto sú tri kusy ob­le­če­nia, ktoré je nutné mať v skrini:

Malé čierne šaty

IMG_9146

foto: mar­gi­fas­hion.blogs­pot.sk

Keď ne­vieš, čo si ob­liecť, toto je tu­tovka. Čier­nych šiat je toľko dru­hov, že ich po­kojne mô­žeš mať aj 10 a všetky budú úplne uni­kátne. Kú­sok, ktorý si mô­žeš zo­brať kam­koľ­vek a v kto­rom bu­deš sexy za kaž­dých okol­ností.

Biela ko­šeľa

17945161269_ca064522f4_bfoto: ti­mea-timbo.blogs­pot.sk

Nie je biela ko­šeľa ako biela ko­šeľa. Vy­brať tú pravú, to nie je len tak. Skú­sila som ich de­siatky a na­ozaj mi sadla len jedna – až kým mi na nej ne­zos­tal mastný flia­čik. Od­vtedy tú pravú hľa­dám, no márne. Za tú ná­mahu to ale stojí – dobrá biela ko­šeľa, to je kú­sok na ne­za­pla­te­nie. Keby si mám vy­brať je­dinú vec na obl­če­nie do konca ži­vota, tak je to práve ona.

Bé­žový trenč­kot

001xfoto: fas­hi­on­la­dyan.blogs­pot.com

Trenč­koty môžu byť ozvlášt­nené o celú radu rôz­nych de­tai­lov a do­pl­n­kov, práve jed­no­du­chý bé­žový mo­del je však nad­ča­so­vou kla­si­kou, ktorá ťa ochráni pred ne­priaz­ni­vým po­ča­sím a ešte k tomu za­bez­pečí aj roz­to­milý a ele­gantný vzhľad.

ti­tulná foto: stra­y­al­ley.blogs­pot.com

Komentáre