Ži­jeme vo svete, v kto­rom sa kla­die veľký dô­raz na ma­te­ria­liz­mus. Každý z nás zbiera, ku­puje a hro­madí veci, ktoré často ani ne­pot­re­buje. Ide len o ten po­cit, že niečo môže pat­riť iba nám. Je však smutné, že ako­náhle za­čneme po­rov­ná­vať naše ma­jetky s ma­jet­kami dru­hých ľudí, tak me­dzi nami vzniká len zby­točná zá­visť. A tým pá­dom opäť chceme viac a viac.  Čo keby sme sa však sna­žili nájsť zmy­sel vo ve­ciach, ktoré nie sú hmotné?

Ur­čite si sa už na­chá­dzala v si­tu­ácii, kedy sa nie­kto opý­tal „Ne­jaký dob­ro­voľ­ník?“ a ty si len ti­cho se­dela a dú­fala, že si ťa ni­kto ne­všimne. Skús pri najb­liž­šej ta­kejto mož­nosti od­ho­diť všetky zá­brany a pri­hlá­siť sa. Nič za to ne­dáš a mô­žeš tým len zís­kať. Za­ži­ješ tro­chu tej správ­nej dávky stresu, zís­kaš skú­se­nosť a aj ľu­dia oce­nia tvoju od­vahu. Spo­čiatku sa možno bu­deš cí­tiť ne­isto a možno i trápne, ale na zá­ver dňa si vy­ba­víš práve ten mo­ment, keď si sa ne­bála če­liť svojmu stra­chu a bu­deš za to vďačná.

pe­xels.com

Ži­vot vie byť oveľa krajší a zau­jí­ma­vejší, keď ho na­ozaj pre­ži­jeme. Vlož do tých bez­tvár­nych dní tro­chu ad­re­na­línu a dob­ro­druž­stva. Ne­boj sa ro­biť spon­tánne a šia­lené veci. Uvi­díš, že ča­som sa bu­deš usmie­vať pri spo­mien­kach práve na ta­kéto zá­žitky. Prí­hody a skú­se­nosti sú to, čo robí naše by­tie ta­kým ne­oby­čaj­ným.

Mí­ňa­nie pe­ňazí na zá­žitky, na­miesto vecí, pri­náša tak­tiež väč­šiu ra­dosť. A to nie­len pre nás osobne, ale aj pre na­šich blíz­kych, keď im taký zá­ži­tok da­ru­jeme. Ne­musí to byť hneď niečo  ex­trémne ako zo­skok pa­dá­kom, stačí na­prí­klad aj vstu­penka na kon­cert, do kina či do zá­bav­ného parku (alebo aj niečo men­šie) a vzá­pätí si uve­do­míš, že na taký zá­ži­tok sa len tak ne­za­búda, na roz­diel od bež­ných vecí.

unsp­lash.com

Ne­dávno som mala mož­nosť byť na jed­nej skve­lej na­ro­de­ni­no­vej oslave, kde sa sú­čas­ťou prog­ramu ne­skôr stalo há­dza­nie sa do ba­zéna. Sa­moz­rejme, pre­zlie­ka­nie do pla­viek by bolo zdĺhavé a ni­čím zvláštne, takže rovno v ob­le­čení. Ťažko uve­riť, že v 12-člen­nej sku­pine 19-roč­ných štu­den­tov sa na­šli len piati, ktorí by sa zú­čast­nili tejto bez­bo­lest­nej zá­bavy. Tí, ktorí to ne­skú­sili ani ne­tu­šia o akú zá­bavu prišli..a kto vie či budú mať vô­bec ešte nie­kedy mož­nosť za­žiť niečo po­dobné. Nie­kedy proste treba za­bud­núť na zá­sady a hneď sa člo­vek cíti voľ­nej­šie. Spon­tánne ná­pady vedú k ne­za­bud­nu­teľ­ným spo­mien­kam.

Ne­ho­vo­rím, že by si te­raz mala pre­stať ku­po­vať a zbie­rať všetky pred­mety, po kto­rých tú­žiš, ale aby si len skú­sila svoju po­zor­nosť upria­miť aj na to, čo ti dá oveľa viac. Všetky hmotné veci slú­žia iba na ne­jaký čas, no spo­mienky sú večné a len tie pat­ria na­ozaj je­dine nám.

Komentáre