Ten­to ritu­ál je hlbo­ko zako­re­ne­ný na­prí­klad v Ja­pon­skej kul­tú­re. Ved­ci sa dom­nie­va­jú, že aj to je je­den z dôvo­dov, pre­čo sa Ja­pon­ci doží­va­jú vyš­šie­ho veku, sú cel­ko­vo zdrav­ší a vyze­ra­jú mlad­šie, ako oby­va­te­lia Euró­py. Je to­tiž doká­za­né, že ak ráno vypi­ješ na lač­ný žalú­dok po­hár vody, s tvo­jím te­lom sa sta­ne tých­to 5 vecí. 

Na úvod si pri­po­meňme, že zhruba 70% ľud­ského tela tvorí voda. Jej do­sta­točný prí­jem je pre nás teda ab­so­lútne ne­vy­hnutný. Dl­ho­dobá de­hyd­ra­tá­cia or­ga­nizmu môže viesť až k ocho­re­niam ako sú ar­tri­tída, mig­rény, an­gína, ko­lika, hy­per­ten­zia, obe­zita, he­me­ro­idy, ra­ko­vina pr­s­níka, pľúcna tu­ber­ku­lóza, ra­ko­vina ma­ter­nice, či ob­lič­kové ka­mene.

Ri­tuál, ktorý ochráni tvoje zdra­vie

Na to, aby si sa de­hyd­ra­tá­cii vy­hol a uro­bil niečo pre pre­ven­ciu týchto ocho­rení, ti stačí každý deň do­dr­žať je­den veľmi jed­no­du­chý ri­tuál. Po­stup je na­sle­dovný:

  • Ih­neď po pre­bu­dení vypi 4 po­háre vody s ob­je­mom 160 ml. Me­dzi jed­not­li­vými dáv­kami si mô­žeš ne­chať malý ča­sový od­stup.
  • Ďal­ších 45 mi­nút nič ne­jedz.
  • Prav­de­po­dobne ne­z­vlád­neš na pr­vý­krát vy­piť 4 po­háre s ob­je­mom 160 ml (spolu 640 ml). Vypi preto toľko, koľko vlá­dzeš a tento ob­jem kaž­dým dňom zvy­šuj, až sa do­sta­neš na po­ža­do­va­ných 640 ml.

stocksy.com

Čo sa stane s tvo­jím te­lom po tom, ako ho „na­tan­ku­ješ“ vo­dou?

#1: Zba­víš sa to­xí­nov

Po­čas noci sa tvoje telo ako keby „opra­vuje“ a čistí, čím pri­ro­dzene vy­lu­čuje to­xíny. Keď si dáš ráno ih­neď po pre­bu­dení vodu, vy­pla­víš tým všetky na­hro­ma­dené to­xíny zo svojho tela von. Tvoje telo tak ostane svieže a zdravé.

#2: Zrýchli sa ti me­ta­bo­liz­mus

Do­ká­zalo sa, že ak sa ti ráno po­darí vy­piť ce­lých 640 ml, zrých­liš svoj me­ta­bo­liz­mus až o ne­uve­ri­teľ­ných 24%. To je skvelá správa pre­dov­šet­kým pre ľudí, ktorí sa práve sna­žia zho­diť ne­jaké to kilo.

#3: Od­strá­niš pá­le­nie záhy

Ak ťa zvyknú po pre­bu­dení trá­piť ne­prí­jemné po­city spo­jené s pá­le­ním záhy, okam­žitý prí­sun vody je skve­lým spô­so­bom, ako ich od­strá­niť. Po­čas noci to­tiž ky­se­lina vy­chá­dza do pa­že­ráka, čo je prí­či­nou týchto ne­prí­jem­ných po­ci­tov. Ak však vy­pi­ješ do­sta­točné množ­stvo vody, ky­se­lina sa „stlačí“ na­dol a zriedi sa, takže ti už ne­bude spô­so­bo­vať žiadne ťaž­kosti.

#4: Za­brá­niš in­fek­ciám ob­li­čiek a mo­čo­vého me­chúra

Čím viac vody sa ti ráno po­darí vy­piť, tým viac bu­deš chrá­nený pred ne­prí­jem­nými a bo­les­ti­vými in­fek­ciami ob­li­čiek a mo­čo­vého me­chúra. Do­sta­točný prí­jem vody ťa do­káže ochrá­niť aj pred ob­lič­ko­vými ka­meňmi.

#5: Po­sil­níš svoj imu­nitný sys­tém

Do­sta­točne silný imu­nitný sys­tém ťa do­káže ochrá­niť pred rôz­nymi ocho­re­niami. Za­bez­pečí tiež to, že cel­kovo ťa budú cho­roby po­čas roka trá­piť oveľa me­nej, ako keby bol tvoj imu­nitný sys­tém osla­bený.

Ako vi­díš, ak ih­neď po pre­bu­dení vy­pi­ješ do­sta­točné množ­stvo vody, pri­ne­sie ti to ob­rov­ské množ­stvo zdra­vot­ných vý­hod, ktoré za to na­ozaj stoja. K po­zi­tív­nej zmene ži­vot­ného štýlu, ktorá je do­konca úplne za­darmo a ne­za­be­rie ti tak­mer žia­den čas teda stačí na­ozaj veľmi málo.

Zdroj: li­fe­hack.org

Komentáre