Mys­lela si, že spolu budú navždy. To ne­tu­šila, aká na­ivná je. Ne­vyz­retá, ne­chá­pavá a za­sní­vaná do snov s ru­žo­vými oku­liarmi na očiach. 

Presne tak, keby ste sa opý­tali jej oko­lia ako ju vní­majú, po­ve­dali by, že moc lieta v snoch. No ona len tú­žila, aby ju nie­kto mi­lo­val, aby aj ona mohla roz­dá­vať tú veľkú lásku, čo sa v nej skrýva.

No márne. 

Tú­žila po tom, aby po prí­chode do­mov z práce na ňu nie­kto ča­kal, a nie aby vi­dela len štyri biele steny bytu. Tú­žila, aby sa s nie­kým mohla ob­jí­mať, keď jej bude smutno. Aby ju nie­kto po­boz­kal spon­tánne. Aby mala nie­kto, kto bude jej spriaz­ne­nou du­šou. 

pe­xels.com

Keď pri­šiel „Pán zá­hadný“, spo­čiatku vy­ze­ralo všetko do­ko­nale. Bol ga­lantný, správne vy­cho­vaný, zdalo sa aj že ju ľúbi a myslí to s ňou vážne. A ona si mys­lela, že spolu budú šťastní. No vieme to všetci, a to je vec, že vo vzťahu je veľmi dô­le­žitá dô­vera. On jej kla­mal. Kla­mal o všet­kom. O tom, ako ju ľúbi, pri­tom ju chcel len vy­užiť. O tom, ako budú spolu bý­vať, pri­tom jej chcel dá­vať len fa­lošné ná­deje. Vra­vel jej aj to, ako má rád jej ro­dinu, pri­tom ich ne­ná­vi­del a ne­str­pel ich ani mi­nútku.

Ne­bol to veru šťastný vzťah ani pár.

Ona si to ne­uve­do­mo­vala. Bola za­sle­pená „lás­kou“ a bola ko­nečne rada, že si na­šla nie­koho, o kom si mys­lela, že ju ľúbi. Za­ľú­bila sa do pr­vého, čo šiel okolo. No ne­ve­dela, že ne­správne. 

unsp­lash.com

A tak sa uspo­ko­jila s nie­čím, s čím ne­mala. Ona mala na viac. Bola ako oheň, mala v sebe vá­šeň a tem­pe­ra­ment. Mala sny, mala pred se­bou úspešnú ka­ri­éru, chcela mať ro­dinu a deti. Mi­lo­vala hl­boké myš­lienky a úvahy o ži­vote. Nič z tohto však ten muž ne­spĺňal.

Ona na­ko­niec zis­tila, že to takto ďa­lej nejde. Ne­bola v tom vzťahu šťastná. Po čase ju vy­čer­pá­val a mu­sela sa veľmi pre­má­hať, aby sa od neho od­trhla a išla ďa­lej. Mu­sela však zdvi­hnúť hlavu, po­ve­dať ko­nečne čo si o tomto všet­kom myslí, po­ba­liť si kufre a od­ísť.

No kto vie … Možno si išla pl­niť sny, bu­do­vať ka­ri­éru alebo ces­to­vať. 

No jedno je isté, te­raz je šťastná a čaká na svoju pravú lásku. 

Komentáre