Po­znáš to ur­čite aj ty. Si vonku s nie­kým, kto sa ti už dl­h­šie páči. Po­stupne pre­chá­dzate všetky „zá­klad­nými“ té­mami  ako vaše hobby, veci ktoré máte radi a ktoré na­opak ne­zná­šate. Ve­čer ide ako po masle. Ba­víš  sa ty aj on 🥂. Zrazu však príde tá trápna a ne­ko­nečná chvíľka ti­cha 😶.  Dnes ti pri­ná­šam zo­pár ná­pa­dov, ako sa tejto tráp­nej chvíle zba­viť a do­slova ju zmiesť zo stola.

 

Nad­hoď tému o TOP 3 ve­ciach, ktoré chceš uro­biť pred tým, ako to­muto svetu po­vieš na­veky zbo­hom. Zisti ktoré veci/čin­nosti sú v jeho TOP 3-ke (možno máte nie­ktoré spo­ločné 😉 ) .  Táto rada je ra­dou and zlato. Pre­tože mô­žete za­čať plá­no­vať ako si tieto svoje TOP sny spl­níte spolu.

🐶🐶 @sty­le­it­witht­rix

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Čo bola na­jod­váž­nej­šia vec, akú si kedy uro­bil? 😲 Táto otázka je za­ru­če­ným spí­na­čom na roz­be­hnu­tie kon­ver­zá­cie, keďže vám obom po­môže po­štek­liť si ego a tým od­bú­rať pr­votné prí­znaky hanb­li­vosti 😳.

Naj­vtip­nej­šia prí­hoda z tvojho det­stva je­e­eee …… A ne­chaj ho po­kra­čo­vať vo vete. Túto otázku mô­žeme kľukne no­mi­no­vať ako naj­lepší lá­mač ľa­dov, pre­tože je vtipná 😆 a všetko čo si po­viete sa stalo dávno v mi­nu­losti, takže aj keď sú prí­hody vtipné a možno aj trápne nie je ťažké si ich po­ve­dať a ná­ladu za­ru­čene od­ľah­čia.

https://www.ins­ta­gram.com/p/BY3spU9giGT/?tag­ged=1stdate

Ak by pe­niaze ne­exis­to­vali čo by si v ži­vote ro­bil? 🤔 Je zau­jí­mavé spoz­nať aj túto stránku osoby s kto­rou možno strá­viš zvy­šok ži­vota (ni­kdy ne­vieš). Je jeho ak­tu­álna práca to čo by ro­bil aj keby ne­zá­le­žalo na jeho plate? Aký by bol jeho „dream job“ vo svete bez pe­ňazí?

Mys­líš,  že by nie­ktoré z rád mohli za­chrá­niť rande z tvo­jej mi­nu­losti? Možno áno, takže ne­vá­haj a daj tomu druhú šancu. Tieto ná­pady ti za­ru­čene po­môžu zba­viť sa tej obá­va­nej chvíľky ti­cha. ✊ Dr­žím palce!

Komentáre