Fun­gu­júce vzťahy ne­pa­dajú z neba. Mu­síte obaja pri­lo­žiť ruku k dielu. My sme ten svoj za­chrá­nili tak­mer v po­sled­nej chvíli, na­šli sme spô­sob, akým ne­pre­pad­núť ste­re­otypu a vďaka tomu bu­deme osla­vo­vať piate vý­ro­čie.

Všetky ho hľa­dáme, re­cept na šťastný vzťah. Na in­ter­nete náj­deš množ­stvo “ ove­re­ných“ ná­vo­dov, ale fun­gujú v re­a­lite? Nie.

Pre­šla som si rôz­nymi vzťahmi a ten orie­šok som roz­lúskla. Je to zmena a prek­va­pe­nia. Áno, nedá sa žiť bez ste­re­otypu, ale vzťah nie je pla­te­nie úč­tov ani sle­do­va­nie ve­čer­ných správ. Po­tre­buje pod­nety a ko­re­nie.

Ne­mu­síš sa o vzťah sta­rať sama a plá­no­vať to fra­je­rovi za chrb­tom ako ne­jaká ne­istá zú­falka, máš predsa ne­jakú se­ba­úctu. Keď opadne ru­žová bub­lina, obaja zis­títe, že sa mu­síte o šťas­tie pri­či­niť obaja. Prav­dou ale je, že chlap si ne­do­myslí, ak od neho niečo chceš, mu­síš to po­ve­dať na­ro­vinu. Po­znáte sa, viete, kto má čo rád. Sad­nite si spolu, vy­ložte karty na stôl.

Plá­nujte, vy­mýš­ľajte si ak­ti­vity, vý­lety, na ktoré sa mô­žete spo­ločne te­šiť, bu­dete mať kopu zá­žit­kov, fo­tiek, tém na roz­ho­vory, …

Ja som bola s pria­te­ľom za po­sled­ných pár me­sia­cov na nie­koľ­kých mies­tach a ani si ne­vieš pred­sta­viť, ako nás to na­koplo. A do­konca to ne­mu­síte ani vý­razne po­cí­tiť, dá sa nájsť veľa mu­ziky za málo pe­ňazí.

Máme radi ad­re­na­lín a veľa na­šich ka­ma­rá­tov ospe­vuje práve raf­ting, tak sme sa roz­hodli vy­skú­šať si ho na vlast­nej koži kon­com au­gusta. Som zve­davá, či osloví aj nás.2222

To­máš mi­luje his­tó­riu, ja vodu. V pláne máme ro­man­tickú plavbu lo­ďou po Lip­tov­skej Mare a po­tom sa po­zrieme do Ar­che­os­kan­zenu Hav­rá­nok, ktotrý sa na­chá­dza v blíz­kosti Li­potv­skej Mary. Tento vý­let za­kon­číme ro­man­ti­kou v ho­teli. Na tento ví­kend sa už obaja te­šíme, v okolí je nie­koľko at­rak­cií a bu­deme spolu, veď to je cieľ.333

No a k nášmu pia­temu vý­ro­čiu sme si na­plá­no­vali spo­je­nie od­dy­chu, ro­man­tiky a tu­ris­tiky v Ta­trans­kej Lom­nici . Túto ob­lasť nav­šte­vu­jeme každý rok, pre­tože tu sme sa pr­vý­krát mi­lo­vali. Táto ob­lasť pre nás špe­ciálny vý­znam. V blíz­kosti sa na­chá­dza aj Wild Park, čo síce nie je kon­taktná zo­olo­gická záh­rada, ale zvie­rat sa tu mô­žeme dot­knúť a do­zvieme sa ne­jaké zau­jí­mavé in­for­má­cie. A to bude pre nás ur­čite spes­tre­ním.44

Ani je­den z nás nie je fa­nú­ši­kom let­ných mains­tre­a­mo­vých do­vo­le­niek, preto sme sa roz­hodli rok ukon­čiť v prí­jem­nom ho­teli s well­nes­som a do­ko­na­lým vý­hľa­dom na Be­lian­ske Tatry.555

In­špi­ruj sa na­šim plá­nom alebo si vy­tvor svoj plán, kaž­do­pádne ne­ne­chaj svoj vzťah zo­mrieť nu­dou.

co­ver foto: eli­te­daily.com

 

Komentáre