Kedy ti na­po­sledy spra­vila ra­dosť ne­jaká ma­lič­kosť?

To naj­väč­šie šťas­tie hľa­dáme ve­ľa­krát v tých naj­väč­ších ve­ciach. Mys­líme si a ve­ríme, že sku­točné šťas­tie náj­deme v pre­stíž­nej práci, v kúpe veľ­kého domu či v lu­xus­nom aute. Ve­ciam pri­pi­su­jeme hod­notu, ktorá vy­plýva z ich ma­te­riál­nej hod­noty. Nie je presne toto prí­čina ne­us­tále ras­tú­ceho po­čtu ľudí s dep­re­siou?

Od­po­ve­ďou je: áno, presne toto je tá prí­čina. Za­budli sme sa to­tiž ra­do­vať z ma­lič­kostí. Ne­te­šíme sa z nich, po­va­žu­jeme ich za sa­moz­rej­mosť. A to je chyba.

Uve­do­mil si to aj ume­lec Pas­cal Cam­pion. Tento muž je šťastne že­natý a s man­žel­kou vy­cho­vá­vajú 3 deti. Šťas­tie, ktoré na­chá­dza v kaž­do­den­ných ma­lič­kos­tiach, však ne­be­rie ako sa­moz­rej­mosť, ale ako zá­zrak. A preto takto zá­zračne na­kres­lil ob­rázky, z kto­rých ťa možno za­mrazí. Pri­po­menú ti to­tiž veci, na ktoré dnes tak často za­bú­dame.

Pri­po­menú ti to, že trvalé šťas­tie náj­deme iba v po­kore a v schop­nosti ra­do­vať sa z ma­lič­kostí. 

Každý deň da­ruj ob­ja­tie

Buďte vďační za to, že ráno do­ká­žete vstať zo svo­jej po­stele a na­tiah­nuť sa

Ob­javte čaro je­sene

Za­bá­vajte sa

Uží­vajte si lúče slnka

Len tak za­staňte a vy­chut­najte si tú krásu vô­kol seba

Upra­to­va­nie pre­meňte na ro­man­tickú zá­bavu

Ne­pres­tá­vajte byť ro­man­tickí

Da­rujte svo­jim mi­lo­va­ným ob­ja­tia, keď to ne­ča­kajú

Dr­žte sa za ruky

Keď ste spolu, za­bud­nite na všetky sta­rosti

Pri­pravte si šálku ho­rú­cej, sil­nej kávy a čí­tajte si knihu

Prí­rodu si uží­vajte pl­nými dúš­kami

Ne­za­bú­dajte však aj na to, že každý ob­čas po­tre­buje byť sám

…a nie­kedy spolu, ale predsa sám

Urobte si z obý­vačky ta­nečný par­ket

Do­prajte si ho­rúci kú­peľ

Za­po­čú­vajte sa spolu do zvuku dažďa

Najk­raj­šie pre­javy lásky sú tie spon­tánne

Vážte si vašu lásku

Na­chá­dzajte ra­dosť v kaž­dom jed­nom dni…

…a v kaž­dom veku

 

zdroj: bright­side

Komentáre