Na na­šej pla­néte Zem je toho veľa načo sa dá s úža­som po­ze­rať. Je len na nás aby sme ich spoz­ná­vali via­cej. Preto vám v tomto článku jedno také miesto pred­sta­víme.

Ele­ut­hera je jed­ným z nie­koľ­kých os­tro­vov, ktorý leží v sú­os­troví na Ba­ha­mách, asi 80 km vý­chodne od hlav­ného mesta Na­ssau. Je dlhý 180 km a ši­roký len asi 1,6 km. Svetlo tyr­ky­sové vody plyt­kého Ka­rib­ského mora na jed­nej strane os­trova sú v kon­traste s tma­vo­mod­rou far­bou At­lan­tic­kého oce­ánu hl­bo­kého ti­síce met­rov. Jedno z naj­lep­ších miest na po­zo­ro­va­nie tohto javu je po­hľad z „Glass Win­dow bridge“.
glass-window-bridge-66foto:  amu­singp­la­net.com

Glass Win­dow bridge“ je asi dve míle vý­chodne od Upper Bo­gue a spája Gre­gory Town s Upper Bo­gue v na­juž­šom mieste na os­trove.  Na mieste tohto mosta bola ešte pred vyše 150 rokmi vy­tvo­rená cesta iba zo skál, spá­ja­júca se­ver a juh os­trova. V roku 1940 pô­so­be­ním nie­koľ­kých hu­ri­ká­nov bola str­hnutá. Na­miesto skál bol daný be­tó­nový most no ten sa dr­žal do roku 1999, do­kým ne­pri­šiel ni­čivý hu­ri­kán Floyd a zni­čil celý os­trov. Aj po ro­koch tu do­konca náj­dete na po­breží pra­co­vať ro­bot­ní­kov spev­ňu­jú­cich brehy os­trova. Na­ko­niec bol po­sta­vený „Glass Win­dow bridge“, ktorý stojí do­dnes. Je to jedno z je­di­neč­ných miest na Zemi, kde si mô­žete po­rov­nať  búr­livé vody At­lan­tic­kého oce­ánu na jed­nej strane cesty a po­kojné tyr­ky­sovo ze­lené vody Ka­rib­ského mora.glass-window-bridge-33foto: amu­singp­la­net.com

zdroj: ve­de­lis­teze.sk

Komentáre