Mar­tina Hor­ňá­ková, de­vät­násť­ročná you­tu­berka, ktorú mladá ge­ne­rá­cia po­zná pod me­nom Moma, patrí me­dzi idoly mla­dých diev­čat. Ak ne­sle­du­jete jej vi­deá pra­vi­delne, ur­čite ste však za­re­gis­tro­vali vi­deo „My ano­re­xia story“, v kto­rom Moma pod­po­ruje mladé diev­čatá, aby si vá­žili samé seba. Nás si týmto po­či­nom zís­kala, a preto Vám hrdo pred­sta­vu­jeme dnešnú #Slo­ven­kudna.

Ahoj Moma. Si úspešná you­tu­berka, ktorú sle­duje viac ako 330 000 ľudí na you­tube a po­dobne aj na Ins­ta­grame. Vieme o tebe, že cho­díš s Ex­plom, tak­tiež s you­tu­be­rom. Čo však o tebe ne­vieme? Pre­zraď nám niečo? Ako by si sa de­fi­no­vala?

– Je veľa vecí, ktoré o mne ve­rej­nosť ne­vie, aj na­priek tomu, že si všetci, či už fa­nú­ši­ko­via alebo ne­praj­níci mys­lia, že ve­dia všetko. Pre­zra­dím vám jednu pa­ra­doxnú vec, ktorú by u mňa možno ľu­dia ne­ča­kali a tou je, že na­priek tomu, že som you­tu­berka a ro­bím vi­deá, ktoré vi­dií stá­ti­síce ľudí, som dosť uzav­retý in­tro­vert. Spo­loč­nosť ľudí ne­vy­hľa­dá­vam a do­konca sa vy­hý­bam aj ob­chod­ným cen­trám, pre­tože mi v pries­to­roch, kde je veľa ľudí, býva zle. Práve to je dô­vod, prečo som si za­ob­sta­rala psíka, aby som ni­kdy ni­kam me­dzi ľudí ne­mu­sela ísť úplne sama. Sna­žím sa na tom pra­co­vať ale to, že ma často vonku na ulici ľu­dia za­sta­vujú a spoz­ná­vajú, to ča­sto­krát ešte zhorší, hehe.

Čo naj­viac mi­lu­ješ na práci you­tu­bera a čo naj­viac ne­zná­šaš? Mys­líš si, že ti sláva nie­ktoré veci kom­pli­kuje alebo je vý­ho­dou?

-To, čo ne­mám rada som spo­me­nula v pr­vom bode. Som pa­ra­no­idná a mám úz­kosti z toho, že ma ľu­dia spoz­ná­vajú. Tak­tiež je to sa­moz­rejme v ur­či­tej miere aj strata sú­kro­mia, s kto­rou som ale už zmie­rila. Na­opak veci, ktoré na tejto práci mi­lu­jem je na­ozaj veľa. Ok­rem toho, že mám mož­nosť ro­biť to, čo ma baví, pra­co­vať sama na seba, pra­co­vať po boku mo­jej lásky a s pod­po­rou stá­ti­síc ľudí, je šia­lené a šia­lene skvelé. Veľmi si to vá­žim. Táto práca mi tak­tiež ot­vára množ­stvo dverí, mož­ností a prí­le­ži­tostí, kto­rých sa rada cho­pím, takže je to skvelý od­ra­zový mos­tík.

 

Na tvo­jom ka­náli sa na­chá­dza vi­deo s náz­vom „My Ano­re­xia Story“, ktorý má viac ako 1 mi­lión vi­dení a je to na­jús­peš­nej­šie vi­deo na tvo­jom ka­náli. Aký bol tvoj zá­mer na na­to­če­nie tohto vi­dea? Mys­líš si, že dnes sú na diev­čatá a ženy zby­točne veľké ná­roky?

Učite áno. Toto vi­deo malo dva zá­mery. Pr­vým bolo to, pre­zdra­diť jedno ob­rov­ské ta­jom­stvo, ktoré som na­ďa­lej ne­do­ká­zala skrý­vať, no a dru­hým bolo uká­zať mo­jím sle­do­va­teľ­kám, že ak si pre­chá­dzajú nie­čím po­do­bým, nie sú v tom samé a dá sa z toho ko­lo­toča do­stať von. Mne osobne by v tom čase ur­čite veľmi po­mohlo, keby ma takto ,,psy­chicky pod­po­rila“ moja ob­ľú­bená you­tu­berka a ja sama som po zve­rej­není tohto vi­dea za­zna­me­nala tí­síce po­zi­tív­nych re­ak­cií od ro­di­čov či sa­mot­ných diev­čat.

Such a lo­vely day 🌹

A post sha­red by Moma (@mar­ti­na­hor­na­kova) on

Čo ty a ces­to­va­nie? Vieme, že si bola na ja­zy­ko­vom po­byte na Malte, nav­ští­vila si New York, Ber­lín, či Špa­niel­sko. Aké skú­se­nosti a in­špi­rá­cie si
pri­ná­šaš zo za­hra­ni­čia a ako moc ťa veľký svet ovplyv­nil?

Nav­ští­vila som na­ozaj mnoho kra­jín. Ok­rem teda tých spo­mí­na­ných som pre­ces­to­vala s ot­com celú Ca­li­for­niu, nav­ští­vila Las Ve­gas, Špa­niel­sko a os­trovy ako Ibiza, Mal­lorca či Ka­nár­ske Os­trovy, bola na ja­zy­ko­vej škole priamo v Cam­bridge či v kla­sic­kých do­vo­len­ko­vých des­ti­ná­ciach ako sú Tu­recko, Ta­lian­sko, Chor­vát­sko a po­dobne. Ja osobne ces­to­va­nie mi­lu­jem a mys­lím, že je to naj­lep­šia in­ves­tí­cia. Ok­rem toho, že vi­dím kus sveta a spoz­ná­vam nové kul­túry si vždy uve­do­mím, ako mi­lu­jem svoj do­mov. Naj­viac zo všet­kých des­ti­ná­cii ma ohú­rila Ca­li­for­nia, kon­krétne LA, ale aj tak som sa po me­siaci a pol rada vrá­tila do­mov. Vždy mi to ot­vorí oči a na­ozaj ma pri­núti uve­do­miť si, ako si tu dobre ži­jeme. Nie je to ide­álne, je veľa vecí, ktoré by sa tu dali zlep­šiť, ale na­priek tomu je to stále nadš­tan­dart, oproti tomu, ako si žijú do­máci v kra­ji­nách, ktoré som nav­ští­vila (sa­moz­rejme, ne­platí to pre každú z nich).

Anot­her day, anot­her city, anot­her event 🌹 but still #TE­AM­MOMA with me 💞

A post sha­red by Moma (@mar­ti­na­hor­na­kova) on

V čom by si sa chcela v bu­dúc­nosti zme­niť a na­pre­do­vať?

Ja mám na najb­ližší rok cel­kom dosť veľké plány, na kto­rých po­maly pra­cu­jem a keď sa spl­nia, tak to bude naj­lepší rok v mo­jom ži­vote. Veľmi sa te­ším čo mi na­sle­du­jú­cich pár me­sia­cov pri­ne­sie, ale ho­vo­riť za­tiaľ o tom nech­cem.

 

Pat­ríš do ge­ne­rá­cie Ins­ta­gramu a iných so­ciál­nych mé­dií a ča­sto­krát je to len o tom, kto má lep­šiu fotku a viac fol­lo­we­rov. Ty fol­lo­we­rov máš dosť, fotky pro­fe­si­onálne, no ne­mys­líš si, že je ob­čas tlak na tvoju osobu a na to, že mu­síš byť ne­us­tále do­ko­nalá? Predsa len, toľko fol­lo­we­rov je už istá zod­po­ved­nosť.

Jasné, je to tak. Sama nie­kedy mu­sím vy­pus­tiť a dať si pauzu, alebo sa vy­roz­prá­vať ro­di­čom a zo­brať si ne­jaké rady od star­ších, lebo je na mňa toho ča­sto­krát veľa. Po­slednú dobu som strá­vila veľa času roz­mýš­ľa­ním a pre­chá­dza­ním sa (či už so psí­kom, alebo tu na do­vo­lenke) a mu­sím sa pri­znať, že mi to veľmi vy­čis­tilo hlavu. Prišla som na ne­jaké veci ohľadne seba a veci, ktoré som ro­bila zle, takže mi ta­kéto se­ba­poz­na­nie ur­čite po­môže zvlá­dať to lep­šie. Ja si však ne­mys­lím, že sa mu­sím s nie­kým pred­bie­hať. Som se­ba­ve­domá, som am­bi­ci­ózna a viem, čo chcem, viem sa od­lí­šiť od os­tat­ných a mys­lím, že to je pre mňa a môj roz­voj to naj­dô­le­ži­tej­šie.

🐶🐱🐾

A post sha­red by Moma (@mar­ti­na­hor­na­kova) on

Máš ne­jaký vzor alebo in­špi­ra­tívnu po­stavu v tvo­jom ži­vote?
Z kaž­dej mo­jej ob­ľú­be­nej mo­delky, he­rečky či spe­váčky si be­riem niečo, čo sa mi páči. Mo­jím vzo­rom je už po 10. Rok Mi­ley Cy­rus. Cez všetky ob­do­bia, kto­rými si pre­chá­dzala som ju pod­po­ro­vala a sna­žila sa z nej brať po­zi­tívnu in­špi­rá­ciu. Je to člo­vek s ob­rov­ským srd­com a zmys­lom pre ľud­skosť, a ta­kých sa dnes veľa ne­vidí.

 

Čo po­va­žu­ješ za svoj do­te­rajší naj­vačší úspech?
Ja som pre­ko­nala pár míľ­ni­kov, ktoré som si sta­no­vila ešte ako dieťa. Som you­tu­berka, ktorá sa ve­nuje pre­važne be­auty a veľmi ma to baví, dlho som o tom sní­vala, tak­mer od 11, kedy som za­čala sle­do­vať za­hra­ničné you­tu­berky, ale každý deň mi pri­náša nové úspe­chy s kaž­dou jed­nou vý­zvou, ktorú pre­ko­nám. Ten naj­väčší míľ­nik je stále predo mnou, takže ak sa mi splní sen, na kto­rom mo­men­tálne pra­cu­jem, bude to on. Te­raz je to ur­čite to, že ro­bím to, čo som si vy­sní­vala a to, čo mi­lu­jem.

❤️ Link v bio 🐶

A post sha­red by Moma (@mar­ti­na­hor­na­kova) on

Vrámci nášho heš­tegu #Slo­ven­kadna pod­po­ru­jeme mladé diev­čatá a ženy, aby si viac ve­rili, aby po­cho­pili, že sú vý­ni­močné a krásne. Ako sa vi­díš ty, čo sa týka krásy? Máš s tým prob­lém, alebo sa cí­tiš do­sta­točne se­ba­ve­dome?

Cí­tim sa se­ba­ve­dome čo sa týka mo­jich či­nov a v ur­či­tom smere aj mo­jej práce, ale vý­zor to zrejme ešte ne­bude. Tak ako ste tu aj spo­me­nuli, pre­šla som si ano­re­xiou a aj na­priek tomu, že mám te­raz na­ozaj dobrú váhu, ne­viem o sebe tvr­diť, že mám rada svoje telo. Tak­tiež je veľa vecí, ktoré mi na mo­jom vzhľade va­dia, ale chcem na tom pop­ra­co­vať, aby som sa do­ká­zala vo svo­jej koži cí­tiť dobre, pre­tože je to veľmi dô­le­žité pre spo­kojný ži­vot.

 

Ďa­ku­jeme krásne za roz­ho­vor 🙂

Komentáre